Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 7. oktober 2011

I statsråd i dag er det gjenoppnevnt medlemmer til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, for perioden fram til 30. september 2015.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. oktober 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

Meld. St. 4 (2011-2012)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 2 S (2011-2012)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ukraina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Ukraina, begge av
24. juni 2010

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 38 om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv.

Lovens del II, endringer i utlendingsloven §§ 102 – 102 e, trer i kraft 11. oktober 2011.

3.      Styrer, utvalg

Arbeidsdepartementet

Følgende medlemmer gjenoppnevnes til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for en periode inntil 30. september 2015:

Forsker Ådne Cappelen, leder, Oslo
Seksjonsleder Ann Lisbet Brathaug, Oslo, Statistisk sentralbyrå
Avdelingsleder Stein Reegård, Bærum, Landsorganisasjonen i Norge
Økonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
Avdelingsdirektør Torill Lødemel, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjeføkonom Helle Stensbak, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Direktør Lars E. Haartveit, Bærum, Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidslivsdirektør Per Kristian Sundnes, Lørenskog, KS – Kommunesektorens
                                                           interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo, Unio
Generalsekretær Tove Storrødvann, Ski, Akademikerne
Sjeføkonom Stein Gjerding, Oslo, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avdelingsdirektør Yngvar Tveit, Røyken, Finansdepartementet
Fagdirektør Grethe Antonie Jarnæs, Oslo, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Seniorrådgiver Synnøve Nymo, Oslo, Arbeidsdepartementet
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Jordskifterettsleder Vidar Bergtun oppnevnes som nytt varamedlem til Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for jordskifterettsleder
Trond Berge) for perioden 1. november 2011 til og med 31. oktober 2015.

Advokat Bjørn Hübert Senum oppnevnes som nytt varamedlem til Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for advokat Jeppe Normann) for perioden
1. november 2011 til og med 31. oktober 2015.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Rut Krüger Giverin utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Atle Konta Midttun utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Thomas Tor Wedervang utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Knut Erik Sæther utnevnes til assisterende riksadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Henrik Hallgrim Eriksen konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Kommunal- og regionaldepartementet

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 stadfestes Tysfjord kommunestyres vedtak av 15. februar 2011 om å benytte Divtasvuona suohkan som samisk navn på Tysfjord kommune.
(Pressemelding)

Til toppen