Offisielt frå statsråd 7. september 2018

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal vurdere skattlegginga av havbruk.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. september 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert aktive kl. 11.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 114 S (2017-2018)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 115 L (2017-2018)
Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
(Nyheitssak)

2. Styrer og utval

Finansdepartementet
Oppnevning av utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk:

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum (leder)
Advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo
Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø
Professor emeritus Vidar Christiansen, Nedre Eiker
Spesialrådgiver Grethe Fossli, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Ordfører Ole Laurits Haugen, KS, Hitra
Daglig leder Helge Moen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Stjørdal
Advokat Amund Noss, Oslo
Professor Linda Nøstbakken, Bergen
(Nyheitssak)

3. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klager fra Breim Kraft AS, Gloppen kommune og Breim vilt- og fiskerlag over Olje- og energidepartemenets vedtak 23. mars 2018 om avslag på søknad om tillatelse til bygging av Breim kraftverk i Gloppen kommune.  Klagene tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Annette Abelsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Ellen Svendsen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Bjørn Staurset Jahnsen til ambassadør i Manila, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Mona Juul til ambassadør ved FN-delegasjonen i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2018 under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftutgifter, kan overføres, overskrides totalt med inntil 65,5 mill. kroner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kongelig resolusjon 24. august 2018 om nye navn på fylkesmannsembetene ved iverksetting av ny struktur fra 1. januar 2019 oppheves.

Det midlertidige navnet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder endres til Fylkesmannen i Agder fra 1. januar 2019.

Navnet Fylkesmannen i Trøndelag opprettholdes fra 1. januar 2019. Sørsamisk navn på Fylkesmannen i Trøndelag fastsettes til Trööndelagen fylhkenålma fra samme tidspunkt.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane gis navnet Fylkesmannen i Vestland fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud gis navnet Fylkesmannen i Oslo og Viken fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oppland og Hedmark gis navnet Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold gis navnet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark gis navnet Fylkesmannen i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Nordsamisk navn på Fylkesmannen i Troms og Finnmark fastsettes til Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni fra samme tidspunkt. Kvensk navn på Fylkesmannen i Troms og Finnmark fastsettes til Tromssan ja Finmarkun maaherra fra samme tidspunkt.
(Nyheitssak)