Offisielt fra statsråd 8. november 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. november 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 11 (2002-2003)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om deltakinga til EØS/EFTA-statane i EU-programmet for folkehelse (2003-2008)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet) og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 12 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2003

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 14 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet 2003
(Pressemelding)

St.prp. nr. 12 (2002-2003)
Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Canada, undertegnet i Ottawa den 12. juli 2002

Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om omstillingskostnader i Fiskeridirektoratet mv.

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Endringer i forslaget til forsvarsbudsjettet for 2003 grunnet innføring av kostnadsdekkende husleie i Forsvaret
(Pressemelding)

St.prp. nr. 13 (2002-2003)
Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2002
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2002-2003)
Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven
(konkurransestimulerende tiltak i markedet for generiske legemidler)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om endringer av St.prp. nr. 1 (2002-2003) Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om endringar av St.prp. nr. 1 (2002-2003) under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 10 (2002-2003)
Om verksemda i Sametinget 2001

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 1 tillegg nr. 4 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om endring av Kultur- og kyrkjedepartementets budsjettforslag for 2003
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om ny organisering av matforvaltningen m.m.

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Økning av bevilgningsforslaget under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2002-2003)
For budsjetterminen 2003. Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om vern av Nærøyfjorden Landskapsvernområde i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. (Se også pkt. 4 Andre saker)
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om Verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal fylke.
(Pressemelding)

Forskrift om vern av Mellandsvågen naturresevat med tilgrensende dyrelivsfreding, Aure kommune, Møre og Romsdal fylke endres.

Fastsettelse av forskrifter om vern av Skrim i Buskerud og Telemark.
(Pressemelding)

3. Utnevnelser m.v.

Miljøverndepartementet

Konstituering av Stig Roar Husby som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om samarbeid i grensespørsmål.
(Pressemelding)

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om internasjonal vegtransport med tilhørende protokoll.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved reise til Japan 18.-19. november 2002.

Miljøverndepartementet

Kongelig resolusjon av 18. oktober 1991 om Styvi-Holmo landskapsvernområde oppheves. (Se også pkt. 2 Forskrifter)
(Pressemelding)