Offisielt fra statsråd 9. mars 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. mars 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 54 (2000-2001)
Om endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse med overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

St.meld. nr. 25 (2000-2001)
Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg
(Pressmelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2000-2001)
Om lov om endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239)
(Pressemelding)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 27 (2000-2001)
Gjør din plikt – krev din rett
Kvalitetsreform av høyere utdanning
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 47 (2000-2001)
Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Miljøverndepartementet som følge av opprydningsaksjonene etter forlisene av "Green Ålesund" og "John R"

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)
Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 26 (2000-2001)
Om virksomheten til Posten Norge BA
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 16. juli 1999 nr. 67 om endringer i utlendingsloven og enkelte andre lover som følge av Schengen-samarbeidet. Endringer i lovvedtakets del I settes i kraft 25. mars 2001 med unntak av Utlendingsloven § 27 første ledd, bokstav j, som allerede er satt i kraft.

Ikraftsetting av lov 15. september 2000 nr. 78 om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet. Endringen settes i kraft 25. mars 2001.

3. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå praksis ved og reglene for valg og uttaking av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmenn ("Lekdommerutvalget"):

Lagmann Rune Fjeld, Bergen (leder)
Professor jur. dr. Ulf Stridbeck, Oslo
Kommuneadvokat Janicke Sæther Olsen, Nittedal
Stud.polit. Natacha Valebona Rivera, Bergen
(Pressemelding)

 

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Sjur Larsen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Pedro José Ferrer Arnáez utnevnes til ulønnet konsul i Puerto Ordaz/San Felix, Venezuela.

Rådgiver Lise Stensrud beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Maputo for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Tore Mydske konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Seniorrådgiver Petter Meier utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Generaladvokat Arne Willy Dahl utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Pål Kulø Lønseth konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter dog ikke utover 15. februar 2003.

Konstituert herredsrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud, førstekonsulent Marianne Vollan, konstituert lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk, konstituert lovrådgiver Aud Slettemoen og konstituert lovrådgiver Knut Erik Sæther utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet.

Førstekonsulent Jarle Golten Smørdal og førstekonsulent Eyvin Sivertsen konstitueres som lovrådgivere i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsadvokat Morten Yggeseth konstitueres som førstestatsadvokat og nestleder ved Oslo statsadvokatembeter dog ikke utover 15. februar 2003.

Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Britt Schultz, Nærings- og handelsdepartementet, oppnevnes som norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avgivelse av erklæring om ikke-anvendelse av Den reviderte europeiske sosialpakt av 3. mai 1996 på Svalbard og Jan Mayen.

Revisjon av gebyrtariffen for Norges utenriksstasjoner fastsettes.

Den reviderte gebyrtariffen trer i kraft fra 25. mars 2001.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å foreta en årlig regulering av gebyrsatsene.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Overskridelsessamtykke kap. 294 post 79 i forbindelse med oppussing av Oslo domkirke i anledning Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakons vielse 25. august 2001.

Kulturdepartementet

Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv gjøres gjeldende for Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis.