Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2005

Offisielt fra statsråd

Fra statsråd 10. september 2004 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2004-2005) – for budsjetterminen 2005
(departementenes fagproposisjoner):

Pressemeldinger fra departementene

 

Utenriksdepartementet

Utgiftskap.: 100-197
Inntektskap.: 3101-3161
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Utgiftskap.: 0800-0868, 2530
Inntektskap.: 3854, 3855, 3859
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap.: 1700-1795
Inntektskap.:4700-4799
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap.: 061, 400-480
Inntektskap.: 3061, 3400-3474, 5630
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

For budsjetterminen 2005
Svalbardbudsjettet

(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Utgiftskap.: 300-342
Inntektskap.: 3300-3342
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Utgiftskap.: 1400-1472, 2465
Inntektskap.: 4400-4472, 5322, 5621
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap.: 900-953, 2421, 2426, 2460
Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5460, 5609, 5625, 5656
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap.: 1800-1830, 2440, 2490
Inntektskap.: 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680, 5685
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap.: 1300-1380
Inntektskap.: 4300-4380, 5618-5620, 5622
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utgiftskap.: 200-288, 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310, 5617
(Pressemelding)

Fra statsråd 17. september 2004 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2004-2005) – for budsjetterminen 2005
(departementenes fagproposisjoner):

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap. : 500-587, 2412, 2427
Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5316, 5327, 5615-5616
(Pressemelding)

Fra statsråd 24. september 2004 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 149. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.

Fra statsråd 1. oktober 2004 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2004-2005)
Statsbudsjettet medregnet folketrygden
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 (2004-2005)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)
Skatte- og avgiftsopplegget 2005 – lovendringer
(Pressemelding)

St.meld. nr. 1 (2004-2005)
Nasjonalbudsjettet 2005
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 (2004-2005) – for budsjetterminen 2005
(departementenes fagproposisjoner):

Arbeids- og sosialdepartementet

Utgiftskap.: 600-666, 2541-2543, 2600-2690
Inntektskap.: 3600-3643, 5527, 5631, 5701-5702, 5704-5705
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Utgiftskap.: 20-51, 1600-1651
Inntektskap.: 3024-3051, 4602-4634, 5341, 5605, 5692
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Utgiftskap.: 1000-1070, 2415, 2540
Inntektskap.: 4000-4070
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Utgiftskap.: 700-761, 2711-2790
Inntektskap.: 3700-3751, 5577, 5578
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5545, 5571, 5651, 5652
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Utgiftskap.: 1-2, 1500-1583, 2445, 2470
Inntektskap.: 4500-4583, 5445-5446, 5470, 5607
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. ( avgiftsheimel)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 2 (2004-2005)
Om endringer i introduksjonsloven

St.meld. nr. 5 (2004-2005)
Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen