Hans Majestet Kongens tale til det 149. Storting ved dets åpning, 2. oktober 2004

Trontalen

(02.10.04)

Hans Majestet Kongens tale til det 149. Storting ved dets åpning, 2. oktober 2004

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.

Regjeringen har sin verdiforankring i rettsstatens og demokratiets prinsipper og i den kristne og humanistiske kulturarv. Respekten for det enkelte menneske, for menneskeverdet og menneskerettighetene er grunnleggende.

Neste år markeres det at det er 100 år siden unionsoppløsningen. Norge som partner for fred og utvikling, Norge som ressursnasjon, og det moderne Norge blir viktige tema. Det vil bli arrangementer over hele landet. Hundreårsmarkeringen vil også bli benyttet til å markere Norge i utlandet.

Kampen mot fattigdom skal forsterkes, både nasjonalt og internasjonalt.

Det vil bli ført en offensiv miljøpolitikk basert på prinsippet om bærekraftig utvikling.

Regjeringen vil forbedre kvaliteten innen utdanning, helsetjenester og eldreomsorg.

En aktiv distriktspolitikk skal videreføres og fornyes.

Å sikre og skape trygge arbeidsplasser er et hovedmål for Regjeringen. Arbeidsledigheten skal bekjempes på bred front.

Regjeringen legger stor vekt på valgfrihet og det frivillige engasjement.

Regjeringen vil styrke arbeidet med modernisering og fornyelse av offentlig sektor for å sikre gode fellesskapsløsninger også for kommende generasjoner.

Norges olje- og gassforekomster gir oss store muligheter, men samtidig et stort forvalteransvar. Formuen skal også komme senere generasjoner til gode, og Regjeringen vil forvalte inntektene på en måte som gjør at vi ivaretar vårt etiske ansvar.

Utviklingen i fastlandsøkonomien er bestemmende for vår velferd. Vår viktigste ressurs er arbeidskraften. Det gjelder både eldre og yngre og de som trenger spesiell tilrettelegging på arbeidsplassen. Det viktigste grunnlaget for verdiskapingen er høy deltakelse i arbeidslivet og en arbeidsstyrke med høy kompetanse. Samarbeidet med partene i arbeidslivet er viktig.

Pensjonssystemet og de øvrige velferdsordninger er grunnleggende viktig for å gi folk sosial og økonomisk trygghet. Institusjoner som utvikler og fremmer medmenneskelig ansvar, som familien, skolen og frivillighetssektoren, er viktige for å holde oppe samfunnssolidariteten.

Skattesystemet og velferdsordningene må også stimulere til arbeid. Å slippe flere til i arbeidslivet, få ned sykefraværet og få opp den reelle pensjoneringsalder er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Regjeringen arbeider med en egen stortingsmelding om et mer bærekraftig og rettferdig pensjonssystem.

Regjeringen vil, sammen med partene i arbeidslivet, forsterke arbeidet med å legge til rette for et mer inkluderende arbeidsliv.

Regjeringen vil legge frem et lovforslag på bakgrunn av arbeidslivslovutvalgets innstilling.

Målrettede tiltak for å bekjempe mobbing i samfunnet vil fortsatt bli prioritert.

Regjeringen vil følge opp skattemeldingen med konkrete forslag. Målet er et bedre og mer rettferdig skattesystem, som bidrar til økt verdiskaping. Skattelettelser er en nødvendig del av reformen.

Det vil bli lagt frem en perspektivmelding der en tar for seg viktige langsiktige utviklingstrekk i norsk økonomi.

Regjeringen viderefører arbeidet for likestilling mellom kjønnene.

Det skal legges til rette for småbarnforeldres valgfrihet gjennom kontantstøtte og et godt barnehagetilbud.

Regjeringen vil legge frem lovforslag for bedre å beskytte barn mot vold og overgrep.

Det vil bli fremmet forslag om en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen.

Regjeringen viderefører arbeidet for likestilling og økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen vil videreføre satsingen på forebyggende helsearbeid.

Satsingen på psykisk helse skal trappes videre opp.

Styringsreformer som sprer makt, myndighet og ansvar er viktig for å fornye offentlig sektor.

Regjeringen vil videreføre en politikk som styrker lokaldemokratiet og øker den kommunale handlefriheten.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny offentlighetslov. Det arbeides med målsetting om at en ny lov skal innebære en utvidelse av innsynsretten i forhold til gjeldende offentlighetslov.

Det vil bli lagt frem en stortingsmelding som oppfølging av Maktutredningen.

Regjeringens arbeid for et trygt og rettferdig samfunn skal forankres i et politi som er synlig og tilgjengelig i lokalmiljøet. Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om politirollen, herunder en evaluering av politireformen.

Organisert kriminalitet skal bekjempes blant annet ved å opprette et nytt særorgan.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet, særlig blant barn og unge, vil bli videreført.

Det vil bli lagt frem forslag til ny lov om tvistemål.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om regional- og distriktspolitikken.

Handlingsplanen mot rasisme vil bli fulgt opp. Ny lov om etnisk diskriminering skal følges opp gjennom etablering av et likestillings- og diskrimineringsombud.

Regjeringen vil oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i forhold til urfolk og nasjonale minoriteter. Det skal legges til rette for utvikling av samiske næringer og språk.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for en bedre integrering og inkludering av innvandrere og flyktninger i Norge. Regjeringen er opptatt av å styrke dialogen mellom ulike kulturer og ulike religioner nasjonalt og internasjonalt.

Frivillighet bidrar til gode lokalmiljø ved at enkeltmennesker får tilhørighet og fellesskap. Regjeringen vil legge forholdene bedre til rette for frivillig virksomhet og samle koordineringsoppgaver i Kultur- og kirkedepartementet.

Regjeringen legger vekt på kunstens og kulturens betydning for enkeltmennesket og samfunnet.

Folkekirken er en av bærebjelkene i vårt samfunns tro og kultur. Regjeringen vil styrke trosopplæringen.

Regjeringen vil gi høy prioritet til tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Det tas sikte på å etablere et system for handel med CO 2-kvoter.

Regjeringen vil prioritere tiltak for å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Samarbeid med de frivillige organisasjonene i forbindelse med Friluftslivets år i 2005 blir viktig for å sikre og stimulere til friluftsliv for alle.

Regjeringen følger opp sitt arbeid med å bevare polarområdenes uberørte karakter, og vil utarbeide en verneplan for Jan Mayen.

Arbeidet med å bedre kvaliteten og øke den lokale handlefriheten i utdanningssystemet skal videreføres. Regjeringen vil fortsatt styrke grunnopplæringen gjennom kompetanseheving, nye læreplaner, økt timetall og innsats for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og lærere.

Regjeringen vil sikre en fortsatt god gjennomføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning. Norge skal i mai 2005 være vertskap for det neste ministermøte innenfor Bologna-prosessen. Målet er å skape ett europeisk område for høyere utdanning innen 2010.

Kvaliteten på norsk forskning skal styrkes. Regjeringen vil styrke mulighetene for innovasjon i tilknytning til forskning ved våre universiteter og høyskoler.

En stortingsmelding om forskning vil bli lagt frem.

Evne til nyskaping er avgjørende for utviklingen i næringslivet. Den helhetlige næringspolitikken er rettet inn mot å stimulere til omstilling, innovasjon og nyskaping.

Satsingen på forenkling og tilrettelegging for næringslivet vil bli videreført.

Stortingsmeldingen om skipsfartspolitikken vil bli fulgt opp.

Økonomisk utvikling i jordbruket og ny næringsutvikling skal sikres.

Det vil bli lagt frem en stortingsmelding om marin næringsutvikling og de marine næringenes betydning for kystsamfunnene.

Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre langsiktig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel. Regjeringen vil øke bruken av fornybare energiressurser og naturgass.

Regjeringen vil legge særlig vekt på fremkommelighet i vegtrafikken. Mer miljøvennlig bytransport og kollektivtransport vil bli prioritert. Regjeringen vil arbeide aktivt for å styrke sikkerheten innen alle transportformer.

Regjeringen vil fortsette omstillingen og moderniseringen av Forsvaret.

Evnen til nasjonal krisehåndtering skal styrkes, samtidig som Norges internasjonale engasjement og støtte til FNs fredsskapende rolle skal følges opp.

Norges sikkerhet skal fortsatt være forankret i NATO-samarbeidet.

Norge vil fortsette sin aktive deltakelse i kampen mot internasjonal terrorisme.

Regjeringen vil bidra til en positiv utvikling i Afghanistan og Irak.

Regjeringen vil videreføre sitt sterke internasjonale engasjement og aktivt støtte opp om FN som hovedaktør i det globale arbeidet for fred, sikkerhet og utvikling.

Arbeidet med å fremme respekt for menneskerettighetene og styrke den internasjonale rettsorden vil bli videreført.

Regjeringen er opptatt av å styrke det transatlantiske samarbeidet og videreutvikle NATOs samarbeid med EU og de ikke-allierte partnerlandene. Russland står her i en særstilling.

Det skal fortsatt føres en aktiv europapolitikk og nære og gode samarbeidsforhold med alle EUs medlemsland skal videreutvikles, basert på Regjeringens europapolitiske plattform og EØS-utvidelsesavtalen.

Regjeringen vil fortsette arbeidet i Verdens handelsorganisasjon for å styrke det multilaterale handelsregelverket. Prioriterte mål i den pågående forhandlingsrunden vil være bedret markedsadgang for norske varer og tjenester, å sikre at forholdene blir lagt til rette for et aktivt landbruk i hele landet, og bedre og mer rettferdige handelsvilkår for utviklingslandene.

Regjeringen vil arbeide aktivt for at FNs tusenårsmål nås, blant annet gjennom opptrappingen av bistanden til verdens fattige og fortsatt innsats for gjeldslette.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å skape internasjonal forståelse og aksept for prinsippet om bærekraftig utnyttelse av naturens ressurser.

Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjerning, og erklærer Norges 149. Storting for åpnet.

Gitt på Oslo slott 24. september 2004

Under Vår hånd og rikets segl