Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 10. april 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein stortingsproposisjon om endringar i lov om Innovasjon Norge.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. april 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 90 L (2014-2015)
Endringer i sentralbankloven
(organiseringen av Norges Bank).
(Pressemelding)

Meld. St. 21 (2014-2015)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014.
(Pressemelding)

Meld. St. 22 (2014-2015)
Finansmarknadsmeldinga 2014.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Prop. 86 L (2014-2015)
Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet.

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 92 LS (2014-2015)
Endringer i straffegjennomføringsloven
(straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015.
(Pressemelding)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 91 L (2014-2015)
Endringer i forurensningsloven
(tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a).

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 89 L (2014-2015)
Endringer i lov om Innovasjon Norge
(eierforhold og forvaltning av selskapet).
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Prop. 88 L (2014-2015)
Endringer i deltakerloven
(tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske).
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 93 L (2014-2015)
Endringer i vegtrafikkloven mv.
(vilkårsparkering).
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. april 2015 til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).
Lovvedtak 57 (2014-2015). Lov nr. 17.
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften).

4. Delegasjon av myndigheit

Forsvarsdepartementet
Forsvarsdepartementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer i BFF med mindre det fører til prinsipielle endringer i Nasjonalt beredskapssystem.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)

Justis- og beredskapsdepartementet
Departementene og Statsministerens kontor delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer og oppdateringer i beredskapstiltakene i kapittel 3 i SBS innenfor sine ansvarsområder, med mindre endringene er prinsipielle.

Justis- og beredskapsdepartementet delegeres myndighet til å videreutvikle, oppdatere og gjøre endringer i øvrige kapitler i SBS, med mindre endringene er prinsipielle.
(Sjå pkt. 6 Andre saker).

5. Styrer, utval

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank i lys av de store endringene i Norges Banks oppgaver innen både pengepolitikk, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland:

Cand. oecon og professor II Svein Gjedrem, Oppegård, leder
Professor Mette Helene Bjørndal, Bergen
Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Oslo
Konserndirektør Kari Olrud Moen, Oslo
Høyesterettsdommer Kristin Normann, Oslo
Juridisk direktør Marius Ryel, Oslo
Siviløkonom Arne Skauge, Bærum
Stabssjef Anders Vredin, Väsby
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg for utredning av det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader:

Dr. philos. Jon Hippe, Oslo, leder
Advokat Per Andreas Bjørgan, Bærum
Eierdirektør Ivar Eriksen, Stavanger
Direktør Hilde Olsen, Oslo
Advokat Anne Marie Due, Oslo
(Pressemelding)

6. Andre saker

Forsvarsdepartementet
Fastsetting av tjenesteordning for feltprester.

Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren til løytnant Amund Berg for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia i 1994.
(Pressemelding)

Tildeling av Krigsmedaljen til sersjant Halvor Hammerstad for på særlig måte å ha utvist ledelse og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.
(Pressemelding) 

Tildeling av Krigsmedaljen til kommandørkaptein Ronny Kristoffersen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.
(Pressemelding)

Fastsetting av beredskapssystem for forsvarssektoren (BFF 2015).
Oppheving av Kongelig resolusjon av 29. april 2005.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit).

Fastsetting av nytt beslutningsnivå for beredskapstiltak i Beredskapssystem for forsvarssektoren.

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av sivilt beredskapssystem (SBS).
Oppheving av Kongelig resolusjon av 29. april 2005 om fastsettelse av Sivilt beredskapssystem.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit).