Historisk arkiv

Ekspertutvalg skal vurdere eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners pensjonskostnader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et ekspertutvalg for å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Ekspertutvalget er ett av flere punkter i regjeringens tiltaksplan for å bedre rammene for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester.

Mange av de ideelle aktørene har, eller har hatt offentlige tjenestepensjonsordninger for sine ansatte. Det er reist spørsmål ved om pensjonsavtalene er utformet slik at staten har et ansvar for å dekke pensjonskostnader som har påløpt i avtaleperiodene og som forfaller til betaling etter at avtaleperiodene er utløpt. Ekspertutvalget skal vurdere det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Utvalget skal ledes av dr. philos Jon Hippe. Han er daglig leder i forskningsstiftelsen FAFO og ledet Finanskriseutvalget i 2009. Hippe ledet det offentlige utvalget som utredet private tjenestepensjonsordninger i Norge (NOU 2009:13 Brede pensjonsordninger). Med seg i utvalget har han Per Anders Bjørgan, tidligere direktør i avdelingen for konkurranse og statsstøtte i ESA, nå advokat i advokatfirmaet Lund, Ivar Eriksen, eierdirektør i Helse-Vest, advokat Anne Marie Due, spesialist i arbeidsrett, tjenestemannsrett, forvaltningsrett og prosedyre i advokatfirma Hjort og direktør i NAV, Hilde Olsen.

Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av juni 2016.

Utvalgets mandat:

Ekspertutvalg for utredning av det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

Mange ideelle organisasjoner utøver et svært viktig samfunnsarbeid for offentlige myndigheter. Regjeringen ønsker å videreføre og videreutvikle samarbeidet med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. På denne bakgrunn har regjeringen utarbeidet en tiltaksplan som tar sikte på å bedre rammevilkårene for de ideelle tjenesteleverandørene på helse- og sosialområdet.

Mange ideelle virksomheter har eller har hatt offentlige tjenestepensjonsordninger for sine ansatte. I den forbindelse er det reist spørsmål om avtalene som er inngått med de ideelle virksomhetene er utformet slik at staten har, eller kan oppfattes å ha, et ansvar for å dekke pensjonskostnader som påløp i avtaleperioden og som forfaller til betaling etter at avtaleperioden utløp.

De historiske pensjonskostnadene består i hovedsak av utgifter knyttet til regulering av pensjonsrettigheter og utbetalt pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning inngått med tilbydere av offentlig tjenestepensjon, i første rekke KLP, og i noen grad SPK. Disse kostnadene vil også kunne påløpe etter overgang til annen pensjonsordning og det er vist til at kostnadene medfører en ulempe i konkurransen med aktører som ikke har slike kostnader.

Ekspertutvalget skal på faglig grunnlag avgrense i hvilke tilfeller det vil kunne være aktuelt å dekke slike pensjonskostnader, om dette er mulig gitt det juridiske regelverket knyttet til anskaffelser og statsstøtte, og de økonomiske og administrative konsekvensene av en eventuell statlig dekning. Utvalget skal på faglig grunnlag vurdere hvorvidt en eventuell dekning av historiske pensjonskostnader vil kunne bidra til mer likeverdige vilkår for tilbydere av helse- og sosialtjenester:

  • Utvalget skal kartlegge ulike typer avtaler ideelle organisasjoner har eller har hatt om leveranser av helse og sosialtjenester for staten, og avklare i hvilken grad det fra myndighetenes side er forutsatt hva slags pensjonsordning de ansatte i organisasjonene skal ha. Ut fra dette skal utvalget vurdere ved hvilke typer avtaler (kontraktsforhold) det kan reises spørsmål om kompensasjon.
  • Utvalget skal foreslå kriterier for å avgrense hvilke type tjenester som hører inn under ”helse og sosialtjenester”.
  • Utvalget skal foreslå kriterier for å avgrense hvilke organisasjoner og virksomhetersom er aktuelle for en eventuell statlig dekning av historiske pensjonskostnader. Kriteriene må dekke tilfeller der tidligere ideelle organisasjoner har endret karakter, for eksempel til å bli private foretak.
  • Utvalget skal foreslå kriterier for å avgrense hvilken del av pensjonskostnadene det eventuelt vil være aktuelt å dekke, herunder vurdere avgrensninger framover i tid.  En må her blant annet vurdere pensjonskostnadene i forhold til det andre aktører uansett må dekke. 
  • I enkelte tilfeller er avtaler overdratt fra kommuner eller fylkeskommuner til staten. Utvalget skal foreslå kriterier for å avgrense i hvilke av disse tilfellene det kan være aktuelt å dekke pensjonskostnader. 
  • Utvalget skal i den grad det skal kompenseres for historiske pensjonskostnader, vurdere rimeligheten av en eventuell kompensasjon i lys av eventuelle fordeler som organisasjonene har fått gjennom avtalene med det offentlige. 
  • Utvalget skal redegjøre for det juridiske handlingsrommet knyttet til anskaffelser og statsstøtte ved en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utvalget skal bygge på de utredninger som foreligger., Utvalget skal også se hen til rettspraksis på området, nasjonalt og i EU/EØS. 
  • Utvalget skal med utgangspunkt i kriteriene for avgrensning utrede hvilke økonomiske konsekvenser en eventuell kompensasjon vil ha for staten. Slike kostnader skal anslås i ulike alternativer for avgrensning av statens ansvar overfor historiske pensjonsforpliktelser. 
  • Utvalget skal komme med forslag til hvordan en eventuell kompensasjonsordning konkret skal gjennomføres og administreres. Utvalget skal foreslå prosedyrer som sikrer at en eventuell dekning er innenfor det juridiske handlingsrommet.

Utvalget skal legge fram sin utredning innen 30. juni 2016.