Meldingar til Stortinget

Meld. St. 22 (2014-2015)

Finansmarknadsmeldinga 2014

Meldinga gjev mellom anna eit oversyn over tilhøve i den norske finanssektoren og verksemda til Noregs Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet, Statens finansfond og Det internasjonale valutafondet (IMF). Meldinga inneheld også omtale av utviklinga av finansmarknadsreguleringa, vilkåra for ein heilskapleg politikk for finansmarknaden, og viktige internasjonale avtaler som set rammer for finansmarknadsreguleringa i Noreg.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget