Historisk arkiv

Ny lov om finansforetak og finanskonsern trer i kraft 1. januar 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) ble sanksjonert av Kongen i statsråd 10. april 2015.

Loven trer i kraft 1. januar 2016. Finansforetak som driver virksomhet som omfattes av denne loven når den trer i kraft, må oppfylle lovens krav innen ett år etter ikrafttredelsen, jf. § 23-2, med mindre noe annet er fastsatt i overgangsregler gitt av departementet. Vi viser for øvrig til omtale i Meld. St. 22 (2014-2015) kapittel 2.4 av bestemmelsen om konsolidering i samarbeidende grupper og årsmøte i finansforetak.

Les mer: