Historisk arkiv

Statens pensjonsfond:

Pressemeldinger
Statens pensjonsfond:

Videreutvikler forvaltningen av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014.

– Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge på en god måte over tid. Det skal vi bygge videre på. I meldingen legger Regjeringen fram planer for å ta nye skritt i arbeidet med å videreutvikle investeringsstrategien for de to fondene, sier finansminister Siv Jensen.

Gode resultater de siste årene
– Jeg er tilfreds med de resultater som Norges Bank og Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen over tid. Fondet er en langsiktig investor med god evne til å bære svingninger i verdien fra år til år. Vi må være forberedt på slike svingninger, sier finansminister Siv Jensen.

Statens pensjonsfond oppnådde et godt resultat 2014. Avkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) var 7,6 prosent og av Statens pensjonsfond Norge (SPN) 10,7 prosent før forvaltningskostnader.

En positiv kursutvikling i aksje- og obligasjonsmarkedene bidro til det gode resultatet. Norges Banks forvaltning av SPU ga i fjor mindreavkastning sammenliknet med referanseindeksen departementet har fastsatt, mens det var en meravkastning som følge av Folketrygdfondets forvaltning av SPN.

Ved utgangen av 2014 var den samlede verdien av Statens pensjonsfond 6 616 milliarder kroner, en økning på over 1 400 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til året. De siste tre årene er verdien av SPU nær doblet. SPN har også økt betydelig i verdi i denne perioden. 

Investeringsstrategien utvikles videre
Det er åpnet for at inntil 5 prosent av SPU kan investeres i eiendom. Ved utgangen av fjoråret var 2,2 prosent av fondet investert i denne aktivaklassen. Meldingen gjør rede for det utredningsarbeidet som nå er satt i gang for å vurdere om den øvre grensen for eiendom skal endres og om det bør åpnes for at fondet skal kunne investere i unotert infrastruktur. Meldingen gjør også rede for en gjennomgang av forvaltningen av SPN og omtaler råd og vurderinger fra Folketrygdfondet om investeringer i unotert eiendom og infrastruktur. Departementet legger opp til å komme tilbake til disse spørsmålene i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2016. 

Avkastningen av SPU og SPN følger i hovedsak av utviklingen i fondenes referanseindekser. Det er samtidig behov for en viss ramme for avvik fra referanseindeksene som departementet har fastsatt. Dette drøftes i meldingen. For SPN legges det ikke opp til å endre rammen for avvik målt ved relativ volatilitet på 3 prosent. For SPU foreslås en noe høyere ramme på 1,25 prosent sammenliknet med dagens ramme på 1 prosent. Samtidig vil departementet stille nye krav i forvaltningsmandatet for SPU, blant annet om utfyllende rapportering av risikoen som tas i forvaltningen.

En ansvarlig forvaltning
Regjeringen er opptatt av åpenhet og av en etisk bevisst forvaltning av Statens pensjonsfond.

Det legges opp til å innføre et nytt kriterium for utelukkelse rettet inn mot selskapers atferd vedrørende utslipp av klimagasser. Videre legges det opp til at Norges Banks arbeid styrkes ytterligere. Banken skal blant annet øke rapporteringen om sitt arbeid med eierskapsutøvelse og risikovurderinger av klimaendringer.

I meldingen varsles det at rammen for de særskilte miljørelaterte investeringsmandatene i SPU vil utvides til 30-60 milliarder kroner. Det er også gjort rede for arbeidet med å belyse risiko fra klimaendringer for fondets langsiktige avkastning.

Se også:

 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

Se sendingen her

Se sendingen her