Historisk arkiv

Statens pensjonsfond:

Nytt klimakriterium for utelukkelse av selskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen vil innføre et nytt kriterium som åpner for å utelukke «klimaverstinger» fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Sammen med en styrket eierskapsutøvelse innebærer dette en ansvarlig forvaltning som tar hensyn til både de etiske og finansielle sidene ved klimaendringene, innenfor fondets rolle som finansiell investor, sier finansminister Siv Jensen.

Nytt klimakriterium
En ekspertgruppe har vurdert fondets virkemiddelbruk i klimaspørsmål. Gruppens rapport har vært på høring.

På bakgrunn av rapporten og innspillene i høringsrunden vil Regjeringen innføre et nytt, atferdsbasert utelukkelseskriterium i retningslinjene rettet mot «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». Kriteriet favner bredt, og begrenses ikke til enkeltsektorer eller én type klimagass. Det vil også fange opp at normene på dette området vil utvikle seg over tid. Ordlyden er lik det Etikkrådet foreslo i sin høringsuttalelse. 

Politiske myndigheter har fastsatt etisk motiverte kriterier for utelukkelse av selskaper fra SPU. Noen av disse kriteriene er basert på hvilke produkter selskapene produserer, mens andre er basert på selskapers atferd. Hensikten med de etiske kriteriene er å redusere risikoen for at fondet er investert i selskaper som medvirker til eller selv er ansvarlig for grove normbrudd.

Ikke produktuttrekk
Energi er en innsatsfaktor som brukes i så godt som all økonomisk aktivitet, og tilgang til energi er derfor avgjørende for velstand og utvikling i verden. Regjeringen deler ekspertgruppens faglige vurdering av at det ikke er grunnlag for etisk motiverte utelukkelser av alle kull- og petroleumsselskaper basert på deres produkter. Disse selskapenes energiproduksjon, energibruk eller CO2-utslipp kan ikke i seg selv sies å være i strid med generelt aksepterte etiske normer.

- Jeg har merket meg at ekspertgruppen mener at bruk av fondet som et klimapolitisk verktøy vil være både uheldig og lite effektivt. Regjeringens tiltak bygger videre på den brede enigheten om fondets rolle som finansiell investor som har bidratt til en robust og langsiktig forvaltning av våre felles sparepenger, sier finansminister Siv Jensen.

Dialog viktigste virkemiddel
- Eierskapsutøvelse og dialog skal fortsatt være det viktigste virkemiddelet for håndtering av klimaspørsmål i forvaltningen av fondet, sier finansminister Siv Jensen.

Norges Bank har allerede gjennomført mange av endringene som ble foreslått av ekspertgruppen. Klimaforhold er også en del av en bredere risikovurdering Norges Bank gjør av selskapene i porteføljen. Banken har de siste årene foretatt over hundre risikobaserte nedsalg, blant annet av selskaper innen kullutvinning og kraft fra kull. Dette gjøres innenfor rammene av mandatet fra departementet.

Departementet vil be Norges Bank om en særskilt risikobasert gjennomgang av selskaper i porteføljen der aktiviteter som utvinning av kull, kraftproduksjon basert på kull eller kullbasert energiforedling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

Økte miljømandater
Flere høringsinnspill mener fondet bør investere mer i fornybar energi. I meldingen varsles det at rammen for de særskilte miljørelaterte investeringsmandatene i SPU vil utvides til 30-60 milliarder kroner. Det er også satt i gang en utredning av om det bør åpnes for at fondet skal kunne investere i unotert infrastruktur, herunder infrastruktur for fornybar energi.

Se også:

 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

Se sendingen her

Se sendingen her