Offisielt frå statsrådet 11. november 2016

I statsråd i dag er det oppnemnt eit utval som skal gjennomgå og vurdere varslingsføresegnene i arbeidsmiljøloven og korleis desse vert praktiserte.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. november 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og ikraftsettingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)
Del II trer i kraft 1. januar 2017. 

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser fastsettes. 

3. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse: 

Leder:
Anne Cathrine Frøstrup, direktør, Hønefoss 

Øvrige medlemmer:
Henrik Dahle, Unio, Bærum
Tron Dalheim, advokat, Oslo
Birthe Eriksen, advokat, Bergen
Arne Jensen, Norsk Redaktørforening, Oslo
Stig Berge Matthiesen, professor, Bergen
Katrine Rygh Monsen, Landsorganisasjonen i Norge, Bærum
Jan Erik Skog, pensjonert elektriker, Oslo
Bente Stenberg-Nilsen, KS, Bærum
Cathrine Opstad Sunde, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
(Nyheitssak

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Christian Opdal Eid til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av ambassadør i Kyiv, Ole Terje Horpestad, tillike til ambassadør i Minsk, Hviterussland. 

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Trine Skymoen, tillike til ambassadør i Harare, Zimbabwe. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlengede konstitusjoner av konstituerte statsadvokater Anne Christine Stoltz Wennersten, Anders Mandal Funnemark og Leif Morten Eide ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Øyvind Gjengaar til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Margrete Øvrebø til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Marit Christine Schage Andria til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.