Offisielt frå statsrådet 14. september 2007

Stortingsmeldingen om forvaltningen av kongekrabbe langs kysten og i norske havområder ble i dag behandlet i statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott fredag 14. september 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 40 (2006-2007)
Forvaltning av kongekrabbe
(Pressemelding)

 

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) fastsettes.

 

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting og forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen vert fastsett.

 

3.      Delegasjon av myndigheit

Olje- og energidirektoratet

Delegasjon av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat etter industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.

 

4.      Styrer, utval m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 62. ordinære generalforsamling: 

Delegater:
Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Ambassadør Johan Ludvig Løvald
Stortingsrepresentant Eirin Sund
Stortingsrepresentant Truls Wickholm
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud
Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Stortingsrepresentant Inger Enger
Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim
Stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten
Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell
Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Stortingsrepresentant André Oktay Dahl
Stortingsrepresentant Inge Ryan
Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal

Vararepresentanter:
Stortingsrepresentant Irene Johansen
Stortingsrepresentant Tore Hagebakke
Stortingsrepresentant Anders Anundsen
Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
Stortingsrepresentant Erling Sande
Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen
Stortingsrepresentant Freddy deRuiter
Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen
Stortingsrepresentant May Hansen
Stortingsrepresentant Laila Dåvøy

 

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrifter av 27. juli 1990 om erstatning til fiskere og om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandføring av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet:

I.  Nemnd for behandling av krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2, skal bestå av:

 

 1.   Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder
    Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes
 2.  Kari     Ofstad, Oljedirektoratet
   Varamedlem: Martin Sellevoll, Oljedirektoratet
 3. Robert Misund, Fiskeridirektoratet
  Varamedlem: Randi S. Sletten, Fiskeridirektoratet

II.  Nemnd for behandling av krav som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5 skal bestå av:

 

 1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder
  Varamedlem: Konstituert sorenskriver Tine Odland
 2. Advokat Cathrine M. Støle, Statoil
  Varamedlem: Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening
 3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag
  Varamedlem: Sigmund Stonghaugen, Norges Fiskarlag

 III.  Nemnd for behandling av søknader om kompensasjon for tapt fangsttid i forbindelse med lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten skal bestå av:

 1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, leder
  Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes
 2. Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet
  Varamedlem: Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet
 3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag
  Varamedlem: Sigmund Stonghaugen, Norges Fiskarlag

 IV.  Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder:

 1. Førstelagmann, Lagmann Steinar Trovåg, leder
  Varamedlem: Lagdommer Ove Midttun
 2. Senior juridisk rådgiver Ellen B. Solberg, ConocoPhillips
  Varamedlem: Carsten Bowitz, Oljeindustriens Landsforening
 3. Trond Gjertsen, Oljedirektoratet
  Varamedlem: Solveig Andresen, Oljedirektoratet
 4. Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet
  Varamedlem: Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet
 5.  Jacob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag
   Varamedlem: Svein Ole Sæther, Norges Fiskarlag

Nemndene oppnevnes med virkning fra 23. april 2007 frem til 23. april 2009.

 

5.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Andenes Havfiskeselskap AS over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om godkjenning av Ytre Rolløya AS erverv av 100 % av aksjene i Polar Prawn tas ikke til følge.

 

Justis- og politidepartementet

Klage over Justis- og politidepartementets avslag av 22. februar 2007 på søknad om ettergivelse av inndragningsbeløp, tas ikke til følge for Hallgeirson II A/S.

 

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassaderåd Merete Lundemo utnevnes til ambassadør i Abidjan, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Skopje, Carl Schiøtz Wibye utnevnes tillike til ambassadør i Tirana, Albania.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Linda Gran, konstituert tingrettsdommer Wenche Gran, utreder Birgitte Janecke Lund, seksjonssjef Berit Solheim og seksjonssjef Ingunn Sofie Aursnes åremålsbeskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda for 8 år med tiltredelse fra det tidspunktet Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

 

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lovrådgiver Elisabeth Berge utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Sture Berg Helgesen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Unni Korsnes konstitueres som ekspedisjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet fram til 1. mars 2009 med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.

 

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Arne Røksund beordres til tjeneste som leder ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert underdirektør Helene Marie Lassen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Else Camilla Smith utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst, midlertidig brigader, Per Sverre Opedal utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Fylkeslege Pål Iden utnevnes til fylkeslege i Rogaland med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Ole T. Andersen som avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet forlenges for et tidsrom på inntil et år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Jørn Vilsted utnevnes til tingrettsdommer ved Fredrikstad tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Avdelingsleder Ruth Anker Høyer utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra 1. desember 2007.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Arild Oma som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter fram til 14. januar 2009.

 

Kunnskapsdepartementet

Rådgiver Stig Helge Pedersen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Ole Andreas Lindeman utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Godkjennelse av protokoll om strategiske miljøvurderinger av 21. mai 2003 til Konvensjon om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger av 25. februar 1991.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskonmster som er inngått med fremmede makter i 2005.

 

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Gambia om delvis ettergivelse av Gambias gjeld til Norge.
(Pressemelding)

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold for bustadhus der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta vert fastsett.

 

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til SKS Produksjon til frafall av del av vassdrags-reguleringskonsesjon for Oldereid kraftanlegg.

Samtykke til utgiftsføring uten bevilgning under kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat, ny post 25 Tilbakebetaling av konsesjonsavgifter i forbindelse med for mye innbetalte konsesjonsavgifter knyttet til tillatelsen til regulering av Aursunden.

 

Til toppen