Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 15. april 2011

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ein stortingsproposisjon om fullføring og drift av Nødnett i heile fastlands-Noreg.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. april 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 19 (2010-2011)
Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2010

Meld. St. 20 (2010-2011)
Norges deltakelse i Europarådet i 2010

Finansdepartementet

Prop. 95 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris
30. mars 2011.

Meld. St. 21 (2010-2011)
Finansmarknadsmeldinga 2010
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 97 L (2010-2011)
Endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF)

Prop. 100 S (2010-2011)
Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 98 L (2010-2011)
Endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 96 L (2010-2011)
Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)

Olje- og energidepartementet

Prop. 101 L (2010-2011)
Lov om elsertifikater
(Pressemelding)

Prop. 102 L (2010-2011)
Endringer i petroleumsloven

Prop. 99 S (2010-2011)
Utbygging og drift av Knarr
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 103 S (2010-2011)
Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime – Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland
(Pressemelding)

Prop. 104 S (2010-2011)
Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) – Slomarka i Hedmark
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mars 2011 til lov om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.).
Lovvedtak 44 (2010-2011)  Lov nr. 9
Endringene i barnevernloven §§ 2-3, 2-3b og 9-2 trer i kraft straks.
Endringene i barnevernloven § 6-10 trer i kraft 1. september 2011.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. april 2011 til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper).
Lovvedtak 47 (2010-2011)  Lov nr. 10
Loven trer i kraft 1. mai 2011.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. april 2011 til lov om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett).
Lovvedtak 46 (2010-2011)  Lov nr. 11
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. april 2011 til lov om endringer i klimakvoteloven.
Lovvedtak 45 (2010-2011)  Lov nr. 12
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3.      Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper).
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

4.      Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette forskrift etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) del VIII § 3-1 første ledd nr. 8 til Nærings- og handelsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i klimakvoteloven §§ 3, 4, 5, 8 b og 21 a til Miljøverndepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å revidere arveloven mv. (arvelovutvalget):

Professor dr. juris Torstein Frantzen, Bergen (leder)
Tidl. høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo
Førsteamanuensis Peter Hambro, Oslo
Lagdommer Marit Forsnes, Trondheim
Tingrettsdommer Finn Kløvstad, Drammen
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Ringerike
Førsteamanuensis PhD Inge Unneberg, Bærum
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Oppnevning av medlemmer til nemnder og klagenemnder i medhold av forskrift av 12. desember 2008 om erstatning til fiskere og forskrift av 19. juni 2009 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som  ikke stammer fra petroleumsvirksomhet, med virkning fra 23. april 2011 fram til 23. april 2013:

 I.                  
Nemnd for behandling av krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2, skal bestå av:

1.  Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Haugesund, leder                            Varamedlem: Tingrettsdommer Helga Hågenvik, Haugesund

2.   Kari Ofstad, Oljedirektoratet, Stavanger
      Varamedlem: Martin Sellevoll, Oljedirektoratet, Stavanger

3.   Robert Misund, Fiskeridirektoratet, Bergen
      Varamedlem: Dagfinn Emil Lilleng, Fiskeridirektoratet, Bergen

II.               
Nemnd for behandling av krav som følge av forurensning og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5, skal bestå av:

1.    Sorenskriver Tine Odland, Haugesund, leder
       Varamedlem: Tingrettsdommer Helga Hågenvik, Haugesund

2.    Oluf Bjørndal, OLF, Stavanger
       Varamedlem: Karl B. Myhre, Norske Shell, Sandnes (ny utnevning)

3.     Helge Olav Vikshåland, Norges Fiskarlag, Vedavågen (ny utnevning)
        Varamedlem: Erling M. Skåtøy, Norges Fiskarlag, Eigersund

III.            
Nemnd for behandling av søknader om kompensasjon for tapt fangsttid i forbindelse med lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten, skal bestå av:

1.     Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Haugesund, leder
        Varamedlem: Tingrettsdommer Helga Hågenvik, Haugesund

2.     Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet, Bergen
        Varamedlem: Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet, Bergen

3.     Helge Olav Vikshåland, Norges Fiskarlag, Vedavågen (ny utnevning)
        Varamedlem: Erling M. Skåtøy, Norges Fiskarlag, Eigersund

IV.             
Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder, skal bestå av:

1.      Lagmann Steinar Trovåg, Os i Hordaland, leder
         Varamedlem: Lagdommer Ove Midttun, Straume

2.      Ellen B. Solberg, ConocoPhillips, Sandnes
         Varamedlem: Anne Botne, StatoilHydro, Stavanger

3.      Trond Gjertsen, Oljedirektoratet, Stavanger
         Varamedlem: Kirsti Herredsvela, Oljedirektoratet, Stavanger (ny utnevning)

4.      Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet, Bergen
         Varamedlem: Kathrine Kannelønning, Fiskeridirektoratet, Bergen

5.      Jacob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag, Fjell
         Varamedlem: Fred Ove Urkedal, Norges Fiskarlag, Haram

6.      Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage av 22. februar 2011 fra reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga på Landbruks- og matdepartementets vedtak 28. januar 2010 om oppheving av Reindriftsstyrets vedtak i sak 60/10. Klagen tas ikke til følge.

Klage av 22. februar 2011 fra reinbeitedistrikt 9 Corgas på Landbruks- og matdepartementets vedtak 28. januar 2010 om oppheving av Reindriftsstyrets vedtak i sak 70/10. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Jan Braathu utnevnes til ambassadør i Prishtina, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Elisabeth Walaas utnevnes til ambassadør i Ankara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Helle Klem utnevnes til generalkonsul i Rio de Janeiro, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Direktør Espen Opjordsmoen utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdeparte-mentet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Assisterende fagdirektør Biørn Bogstad utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialpsykolog Bård Fossum utnevnes til attføringskyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Nina Margoth Prebe utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fagdirektør Tove Kristin Flølo utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Administrerende direktør Harald Gjein beskikkes som administrerende direktør i Mattilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Direktør Jan-Gunnar Winther åremålsbeskikkes som direktør for Norsk Polarinstitutt for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Vibeke Greni utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Torgeir Knutsen konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 1. april 2012.

8.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania, begge av 17. desember 2009.

Inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Latvia om soningsoverføring av domfelte.

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Salong – arena for den gode smak” ved Bergen kunstmuseum. Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 1. mai til 30. september 2011 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Bergen kunstmuseum.

Olje- og energidepartementet

SKS Produksjon AS gis tillatelse til frafall av oppdemming av Tindvatn.

 

 

 

 

 

Til toppen