Offisielt frå statsrådet 15. november 2019

Noreg og dei andre statane som er knytte til Gøteborgprotokollen, er einige om nye krav til reduserte utslepp av forureining til lufta frå 2020.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. november 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 11. desember 2015 nr. 1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane fastsettes.

2. Styrer og utval m.m.

Finansdepartementet
Oppnevning av første og andre nestleder og eksterne medlemmer av komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen for perioden
1. januar 2020 – 31. mars 2020

Annen nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen for perioden
1. januar 2020 – 31. desember 2021

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023:
Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, Oslo

Medlem for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021:
Professor Ingvild Almås, Bergen
(Nyheitssak)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Geir Arne Schei til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Stefan Johannessen til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Annette Tjaberg til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Øyvind Andreassen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Jan Olav Pettersen til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Godkjenning av endring av 4. mai 2012 til protokoll av 30. november 1999 om reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon til ECE-konvensjonen av 13. november 1979 om langtransportert grensekryssande luftforureining (Gøteborgprotokollen).
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet
Oppheving av vedtak om delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. (opphevet) og etter lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister (opphevet).