Offisielt frå statsrådet 16. september 2011

I statsråd i dag vart det gjeve samtykke til at fleire departement kan pådra seg utgifter utover løyvingane for 2011, som følgje av terroristanslaga i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

Statsråd vart halde på Gamlehaugen 16. september 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 149 L (2010-2011)
Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 110 om endringer i helsepersonelloven (om at Helsedirektoratet selv skal gi spesialistgodkjenninger til de helsepersonellgruppene som har offentlig spesialistgodkjenning).
Loven trer i kraft fra 1. oktober 2011.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i friluftsloven og straffeloven.
Lovvedtak 62(2010-2011). Lov nr. 41.
Loven trer i kraft 1. januar 2012.

3.      Styrer, utval

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til delegasjon til De forente nasjoners
66. ordinære generalforsamling:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Ambassadør Morten Wetland
Statssekretær Espen Barth-Eide

Stortingsrepresentant Tove Brandvik (A)
Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A)
(vara: Tone M. Sønsterud, Kåre Simensen)
Stortingsrepresentant Ketil Solvik Olsen (FrP)
(vara: Oskar Grimstad)
Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H)
(vara: Bjørn Lødemel)
Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp)
(vara: Christina N. Ramsøy)
Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF)
Stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen (A)
Stortingsrepresentant Are Helseth (A)
Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (A)
(vara: Eirik Sivertsen, Hadia Tajik)
Stortingsrepresentant Vigdis Giltun (FrP)
Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (FrP)
(vara: Torgeir Trældal)
Stortingsrepresentant Sylvi Graham (H)
(vara: Torbjørn R. Isaksen)

4.      Klagesaker m.m.

Miljøverndepartementet

Klage fra Villa Arctic AS over Miljøverndepartementets vedtak 18. januar 2010 om avslag på krav om kompensasjon. Klagen tas ikke til følge.

Olje og energidepartementet

Klage fra Norges Naturvernforbund v/Bård Lahn over Olje- og energidepartementets vedtak 1. juli 2011 om avslag på begjæring om innsyn i fem dokumenter fra henholdsvis Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet som ledd i departementsforeleggelse av Petroleumsmeldingen 2011. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Arbeidsdepartementet

Avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Utnemning av sokneprest Stein Reinertsen til prost i Mandal prosti i Agder og Telemark bispedømme med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastsett.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Petter Nordeng utnevnes til førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstestatsadvokat Arnt Lauritz Angell utnevnes til førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker Johan Martin Welhaven åremålsutnevnes til politimester i Vestoppland politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Sander Gunnar Helle Tufte utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Spesialrådgiver Hans Brattskar utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Utenriksdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits om deltakinga til desse statane i arbeidet i komiteane som assisterer Europakommisjonen under Schengen-regelverket.

Inngåelse av avtale i form av noteveksling med Montenegro om traktatsuksesjon.

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Bergen Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Drammen Kunstmuseum og private norske samlere til utstillingen Luminous Modernism på Scandinavia House i New York, for perioden fra og med 1. oktober 2011 og til og med 15. mars 2012. 

Arbeidsdepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Arbeidsdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Makedonia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Skopje den 19. april 2011.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker.

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Finansdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.
(Pressemelding) 

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.  
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Forsvarsdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Helse- og omsorgsdepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Helse- og omsorgsdepartementet, som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Justis- og politidepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Justis- og politidepartementet, som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Kommunal- og regionaldepartementet, som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og tenesteproduksjon vert godkjent.
(Pressemelding)

Statens bygningstekniske etat endrar namn til Direktoratet for byggkvalitet.  Endringa skal gjelde frå 1. januar 2012.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Kulturdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Kunnskapsdepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Kunnskapsdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Nærings- og handelsdepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2011. Samtykke til å pådra utgifter utover gitte bevilgninger under Olje- og energidepartementet som følge av terroranslagene mot Regjeringskvartalet og på Utøya.

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Stjerne.
(Pressemelding)

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Vigdis Nordøst.
(Pressemelding)

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen