Offisielt frå statsrådet 2. oktober 2009

I statsråd i dag er kaptein Eiliv Austlid (1899-1940) tildelt Krigskorset med sverd post mortem, for personleg å ha vist stort mot under felttoget på Dovre 15. april 1940. Dette er første gongen på 60 år at Krigskorset er teke i bruk.

Statsråd vart halde på Oslo slott 2. oktober 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 3 L (2009-2010)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse i forbindelse med tariffoppgjøret 2009

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Meld. St. 6 (2009-2010)
Nordisk samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 2 S (2009-2010)
Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke ekstraordinære utgifter som følge av ny influensa A (H1N1)

2.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler.

3.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Helga Pedersen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet.

Fra samme tidspunkt tillegges bestyrelsen av Fiskeri- og kystdepartementet statsråd Sylvia Brustad.

Statsråd Dag Terje Andersen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fra samme tidspunkt tillegges bestyrelsen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet statsråd Bjarne Håkon Hanssen.
(Pressemelding) 

Statssekretær Øyvind Slåke gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvia Brustad i Nærings- og handelsdepartementet.

Statssekretær Vidar Ulriksen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Helga Pedersen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Statssekretær Jan-Erik Støstad gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretær Raimo Valle gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Vidar Ulriksen utnevnes som statssekretær for Sylvia Brustad i den tiden Brustad bestyrer Fiskeri- og kystdepartementet.

Jan-Erik Støstad utnevnes som statssekretær for Bjarne Håkon Hanssen i den tiden Hanssen bestyrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Libe Rieber-Mohn utnevnes som statssekretær for Bjarne Håkon Hanssen i den tiden Hanssen bestyrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Raimo Valle utnevnes som statssekretær for Bjarne Håkon Hanssen i den tiden Hanssen bestyrer Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale mellom Norge og Serbia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Serbia om lettelser i utstedelse av visa.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Armenia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold.

Forsvarsdepartementet

Kaptein Eiliv Austlid (f. 6. mai 1899 – d. 15. april 1940) tildeles Krigskorset med sverd post mortem for personlig utvist tapperhet på fremragende måte under felttoget på Dovre 15. april 1940.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Nordland 2008-20011.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Opphevelse av kronprinsregentens resolusjon av 11. januar 1991 og av kongelig resolusjon av  18. januar 1991 om delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter energiloven.