Offisielt frå statsrådet 20. januar 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukt.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. januar 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 57 L (2011-2012)
Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven).
Lovvedtak 19 (2011-2012)  Lov nr. 4

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.).
Lovvedtak 22 (2011-2012)  Lov nr. 5
Loven trer i kraft 1. februar 2012.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff).
Lovvedtak 24 (2011-2012)  Lov nr. 6
Lovendringene i straffeloven §§ 18, 28 annet ledd, 28 a annet ledd og 39 c annet ledd, straffeprosessloven §§ 69 annet ledd tredje punktum, 98 første ledd annet punktum, 161 a, 183 annet og tredje ledd, 184 annet ledd annet punktum, 185 annet ledd, 186 annet ledd tredje punktum og 186 a, del VI, straffegjennomføringsloven
§§ 6 tredje ledd, 10 fjerde ledd, 11 femte ledd, 16 første ledd annet punktum og annet ledd, straffeloven 2005 §§ 40 første ledd annet punktum, 48 annet ledd,
53 fjerde ledd, 55 tredje ledd og 78 bokstav h og i, samt del XII trer i kraft straks.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.
Lovvedtak 28 (2011-2012)  Lov nr. 7
Delt ikraftsetting av lov om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.
Romertall II,III og IV trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av vedtaket frå Stortinget 20. desember 2011 til lov om endringer i jernbaneloven.
Lovvedtak 33 (2011-2012)  Lov nr. 8

Delt iverksetjing av lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965
nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.). Del I, endringar i vegtrafikklova § 22 og § 31, og del II trer i kraft frå 1. februar 2012.
Delt iverksetjing av lov 5. mai 2006 nr. 13 om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.). Del I, II og del IV trer i kraft frå 1. februar 2012.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utval

Olje- og energidepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til interessentgruppen for EITI-implementeringen:

Advokat Oluf Bjørndal, Stavanger
Vara: fagsjef Frode Bøhm, Stavanger

Vice President Baiba Anda Rubesa, Stavanger
Vara: corporate compliance officer Carine Smith Ihenacho, Oslo

Advokat Karl B. Myhre, Sola
Vara: juridisk direktør Svein Bjørnestad, Stavanger

Service Director Lars Harald Hauge, Oslo
Vara: associate director Jon Jerre, Bærum

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Oslo
Vara: underdirektør Gro Anundskaas, Nittedal

Fagdirektør Beate Bentzen, Oslo
Vara: ekspedisjonssjef Stig Sollund, Oslo

Seniorrådgiver Willy Olsen, Oslo

Generalsekretær Guro Slettemark, Oslo
Vara: spesialrådgiver Gro Skaaren-Fyrsto, Oslo

Koordinator Mona Thowsen, Oslo
Vara: seniorrådgiver Svein Olsen, Oslo

Professor Ola Mestad, Oslo

Internasjonal sekretær Amalie Tofte, Oslo
Vara: administrasjonssjef Espen Løken, Oslo

Avdelingsleder Fanny Voldnes, Oslo
Vara: rådgiver Linda Skjold Oksnes, Oslo

4.      Klagesaker m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Klage fra ”Faderullandei” over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 2010/1850, dokument 3. Klagen tas ikke til følge.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage 6. januar 2012 fra Egil Sagen over Justis- og beredskapsdepartementets avslag 6. januar 2012 på begjæring om innsyn i lønnsslipper.
Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Terje Moland Pedersen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Grete Faremo.
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Departementskonstituert avdelingsdirektør Ingvild Vesterdal utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
NAV-leder Finn Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Oberst Bjarne Nermo utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Lagdommer Sverre Nyhus utnevnes til førstelagmann og fungerende lovrådgiver Henning A. Jakobsen konstitueres som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Hans Christian Koss utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Jan-Erik Sandlie utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Hilde Kjeksrud Sakariassen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover
31. desember 2012.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Tiltredelse av protokoll av 15. mars 2000 om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, til konvensjon av 30. november 1990.

Finansdepartementet
Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noregs regjering og Republikken Guatemalas regjering om opplysningar i skattesaker.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Fastsettelse av instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Instruksen trer i kraft 1. februar 2012.

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av plan for utbygging og drift av Skuld.
(Pressemelding)

Til toppen