Historisk arkiv

Fra 1. februar 2012:

Nye regler for kjøring med annen rus enn alkohol

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Rus og bilkjøring hører ikke sammen. Jeg er derfor glad for at det nå blir like lett å dømme de som kjører i narkotika- og medikamentrus som de som kjører i alkoholrus, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

"" 

- Rus og bilkjøring hører ikke sammen. Jeg er derfor glad for at det nå blir like lett å dømme de som kjører i narkotika- og medikamentrus som de som kjører i alkoholrus, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det er i dag vedtatt i statsråd at en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring iverksettes fra 1. februar 2012. Samferdselsdepartementet har også fastsatt forskrift om faste nedre grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol som også vil gjelde fra 1. februar 2012.

Ruskjøring alvorlig problem

Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig og økende trafikksikkerhetsproblem. Det nye regelverket vil likestille kjøring med alkohol og kjøring med annen rus, slik at flere i den siste kategorien kan bli dømt enn det som er tilfelle i dag. Dette vil bedre trafikksikkerheten. I tillegg vil det kunne gi en prosessøkonomisk gevinst for politi og påtalemyndighet.

Etter vegtrafikkloven er det i dag forbudt og straffbart å kjøre under påvirkning av både alkohol og andre rusmidler. For påvirkning som følge av alkohol har Norge helt siden 1936 hatt en grense som definerer når kjøring er straffbar, i dag ved 0,2 promille. For rusgivende legemidler og narkotika har det ikke vært fastsatt straffbarhetsgrenser. I slike saker har skyldspørsmål og straffeutmåling i stor grad vært basert på medisinske sakkyndiges vurderinger i hver enkelt sak. I praksis har dette ført til at kjøring med alkohol har blitt behandlet strengere enn kjøring med narkotika eller rusgivende legemidler.

- Slik skal det ikke være, påpeker Kleppa.

Hovedendringene:

  • Innføring av straffbarhetsgrenser for andre stoffer enn alkohol - for når man skal anses påvirket i lovens forstand. Unntak for legemidler brukt i samsvar med foreskriving fra lege.
  • Forenkling av straffeutmålingsreglene til tre påvirkningsintervaller (svarende til 0,2, 0,5 og 1,2 promille) både for alkohol og andre stoffer.
  • Tap av førerett allerede ved 0,2 i promille eller tilsvarende grense for annen rus for førere i prøveperioden.

Forskrift om faste grenser

De faste grensene fremgår av forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. Forskriften følger opp forslagene til en faglig rådgivningsgruppe - "Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol".

De lave grensene svarende til 0,2 promille er definert som straffbarhetsgrensen i vegtrafikkloven. Det betyr ikke at det er lovlig å kjøre bil med konsentrasjoner av stoff i blodet under disse grensene. Slik bruk av narkotika er straffbart etter legemiddelloven.

Første land i verden

Flere andre europeiske land har innført, eller vurderer å innføre straffbarhetsgrenser for andre rusmidler enn alkohol. Norge vil imidlertid være det første landet i verden som systematisk innfører både straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser (det vil si grenser svarende til 0,5 og 1,2 promille) for andre stoffer enn alkohol.

Unntak for pasienter med legemidler på resept

De nye reglene gjelder ikke i tilfeller der de faste grensene er overtrådt som følge av inntak av legemidler foreskrevet av lege. For disse tilfellene fortsetter dagens individuelle påvirkningsvurdering i retten. Føreren har ingen plikt til å ha med resept eller dokumentasjon for medikamentbruk når de kjører bil. Dersom det er mistanke om ruspåvirket kjøring, vil det holde å dokumentere slik bruk i ettertid, i forbindelse med med politiets etterforskning.

- Det nye regelverket er ikke innført for å gjøre det vanskelig for sjåfører som bruker nødvendige legemidler, understreker Kleppa.

- Så lenge medikamentene blir brukt slik de er foreskrevet av lege, og ikke medfører at du er påvirket, kjører man lovlig. Dette blir vurdert individuelt som før.

Særregulering for uerfarne sjåfører

Det blir også innført en særregulering for førere som har førerett på prøve. Uerfarne førere vil fra 1. februar kunne tape føreretten i inntil ett år i de tilfeller hvor det foreligger lavpåvirkning – dvs i intervallet over 0,2 til og med 0,5 promille eller tilsvarende grenser for annen rus. Målet er å få ned ulykkestallene blant unge og uerfarne sjåfører.

For mer informasjon:

Forskrift (pdf)

Rapport fra faglig rådgivningsgruppe (pdf)

Prop. 9 L (2010-2011)

Prop. 144 L (2010-2011)

Se også:

Folkehelseinstituttet: Faktaark om faste grenser for andre rusmidler enn alkohol i trafikken

Folkehelseinstituttet: Faktaark om trafikkfarlige legemidler

Helsedirektoratet: Helsekrav til førerkort – en publikumsveileder

Helsedirektoratet: Veildedning for leger. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort