Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 20. september 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om politiregister. Det vart også fremja ein proposisjon om utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord - Åmot i Telemark.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. september 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet
Prop. 193 L (2012-2013)
Lov om arbeidsskadeforsikring
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 194 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord-Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. desember 2010 nr. 85 om endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova. Del II om straffegjennomføringsloven nytt kapittel 1a trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter) 

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Fastsetting av forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).
(Pressemelding)

4. Styrer, utval

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Følgende personer oppnevnes til delegasjon til De forente nasjoners 68. ordinære generalforsamling:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Espen Barth Eide
Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga-Marte Thorkildsen
Ambassadør Geir Otto Pedersen
Statssekretær Hans Kristian Amundsen
Statssekretær Kjetil Lund
Statssekretær Ahmad Ghanizadeh

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (A)
Stortingsrepresentant Lene Vågslid (A)
Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (FrP)
Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H)
Stortingsrepresentant Anders B. Werp (H)
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)
Stortingsrepresentant Kari Henriksen (A)
Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A)
Stortingsrepresentant Else-May Botten (A)
Stortingsrepresentant Ib Thomsen (FrP)
Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (FrP)
Stortingsrepresentant Arve Kambe (H)

Reserver:
Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (A)
Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard (A)
Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (A)
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP)
Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H)
Stortingsrepresentant Sylvi Graham (H)

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage av 29. mai 2013 fra Funksjonshemmedes Fellesforbund over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak datert 8. mai 2013 om tilskudd til rettshjelp tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Abu Dhabi, Sten Anders Berge, utnevnes tillike til ambassadør i Kuwait.

Fagdirektør Vegar Brynildsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hege Haaland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forlenget konstitusjon av Ellen Ur som avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til 31. desember 2013.

Forsvarsdepartementet
Avdelingsdirektør Henning Vaglum utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Avdelingsdirektør Jan Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Assisterende avdelingsdirektør Tone Horne Sollien utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994.

Finansdepartementet
Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Kypros til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt.

Kunnskapsdepartementet
Høgskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet AS og Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.

Miljøverndepartementet
Fastsetting av kvalitetsnorm for villaks.
(Pressemelding)