Offisielt frå statsrådet 21. september 2018

I statsråd i dag er det mellom anna lagt fram ein proposisjon om endringar i utlendingslova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. september 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 117 L (2017-2018)
Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
(Nyheitssak)

2. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av Ingvild Mestad som leder av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 21. september 2018 til og med 27. april 2021.(Nyheitssak)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Torgeir Larsen til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Johan Christopher Vibe til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Hilde Klemetsdal til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av folkerettsrådgiver Kaja Moe Winther til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Anne Heidi Kvalsøren til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Port Vila, Vanuatu.

Barne- og likestillingsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Emma Christine Jensen Stenseth til ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen til ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av fagdirektør Øystein Mortensen som ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet for den tid departementet bestemmer, dog ikke utover 30. september 2021.

Kulturdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Gunhild Strand Molle til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Undertegning av avtale for å hindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.