Prop. 117 L (2017–2018)

Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

Proposisjonen gjelder forslag til endringer i utlendingsloven. Det foreslås nye hjemler for tilbakeholdelse og innbringelse i inntil fire timer når en utlending stanses i alminnelig utlendingskontroll eller inn- eller utreisekontroll. Det foreslås også en ny hjemmel for pågripelse i inntil 24 timer i tilfeller hvor en utlending som stanses i innreisekontroll, mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist. I tillegg åpnes det for å gi pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i slike situasjoner, dersom meldeplikt eller bestemt oppholdssted anses tilstrekkelig, eller en pågripelse vil være et uforholdsmessig tiltak. De nye reglene om pågripelse, meldeplikt og bestemt oppholdssted gjelder ikke asylsøkere. For øvrig foreslås det en presisering når det gjelder vedtaksmyndighet i saker om bortvisning, samt rettelser av noen inkurier.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget