Offisielt frå statsrådet 23. mars 2018

Regjeringa ønskjer å overføre samfunnets reaksjonar for å ha og bruke illegale rusmidlar frå justissektoren til helsesektoren. I statsrådet i dag vart det oppnemnd eit offentleg utval som skal førebu dette arbeidet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. mars 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 50 S (2017-2018)
Pensjonar frå statskassa 

Prop. 57 L (2017-2018)
Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018)
(Nyheitssak) 

Meld. St. 10 (2017-2018)
Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 49 L (2017-2018)
Endringer i ekteskapsloven
(absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)
(Nyheitssak)         

Prop. 53 LS (2017-2018)
Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket

Prop. 54 L (2017-2018)
Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven)
(gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 56 LS (2017-2018)
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
(Nyheitssak)

Prop. 59 L (2017-2018)
Endringer i utlendingsloven
(behandling av personopplysninger)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 51 L (2017-2018)
Endringar i opplæringslova mv.
(forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)
(Nyheitssak)

Prop. 52 L (2017-2018)
Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 55 S (2017-2018)
Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene

Prop. 58 L (2017-2018)
Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)
Lovvedtak 30 (2017-2018)   Lov nr. 2
Loven trer i kraft 1. januar 2019
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om Bankenes sikringsfond
Lovvedtak 29 (2017-2018)   Lov nr. 3
Loven trer i kraft 1. januar 2019

3. Delegasjon av myndigheit

Klima- og miljødepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 artikkel 6 og artikkel 7 til Klima- og miljødepartementet.

Delegering av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 30 annet ledd annen setning og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd bokstav d til å fastsette forskrifter om beskyttelse mot biologisk påvirkning på fisk og fisket i Tanavassdraget.

4. Styrer, utval

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for utredning av overføring av samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsesektoren – Rusreformen:

Utvalgsleder:
Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Oslo

Medlemmer:
Professor Henriette Sinding Aasen, Bergen
Førsteamanuensis Moses Deyegbe Kuvoame, Porsgrunn
Vernepleier Mona Michaelsen, Søgne
PsykologAnne Helene Fraas Tveit, Oslo
Lege Trine Funder Amundal, Trondheim
Forskningsleder Sverre Martin Nesvåg, Sandnes
Brukerrepresentant Kenneth Arctander Johansen, Oslo
Brukerrepresentant Wibecke Årst, Tromsø
Politiinspektør Rune Solberg Swahn, Ås
(Nyheitssak)

Oppnevning av et offentlig utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene:

Utvalgsleder:
Professor Jon Magnussen, Trondheim

Medlemmer:
Førsteamanuensis Dawit Shawel Abebe, Oslo
Økonomidirektør Anne Marie Barane, Stjørdal
Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
Rådgiver Jann Georg Falch, Bodø
Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar
Professor Oddvar Kaarbøe, Bergen
Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
Viserektor Per Morten Sandset, Asker
Fagsjef Eva Stensland, Tromsø
Professor Grethe Seppola Tell, Bergen
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klager fra Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 6. oktober 2017 om å dispensere fra aktivitetskravet i deltakerloven og gi Gunnar Klo AS ervervstillatelse til kystfiskefartøyet «Morgenstjerne». Klagene tas ikke til følge.

Klage fra Johs. H. Giæver AS over Nærings- og fiskeridepartementets avslag av 14. november 2017 på søknad om å dispensere fra aktivitetskravet i deltakerloven og gi ervervstillatelse til uspesifisert kystfiskefartøy. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Elisabeth Jacobsen til ambassadør i Dar es Salaam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Paul Gulleik Larsen til ambassadør i Canberra, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Terje Theodor Nervik til ambassadør i Bratislava, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Ida Ringdal til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Norge og Tyskland om forlengelse av Avtale av 26. februar 2010 mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole. 
(Nyheitssak)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forberedende tiltak innen forsvarsforskning 2018.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»), kan bli bindende for Norge.