Meld. St. 10 (2017–2018)

Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2017.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no