Prop. 56 LS (2017–2018)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR). Det bes også om Stortingets forhåndssamtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget