Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation – GDPR) i norsk rett. Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2017