Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 24. september 2010

Regjeringa har i statstråd i dag mellom anna stadfesta at Snåasen tjielte skal brukast som samisk parallellnamn for Snåsa kommune.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. september 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Meld. St. 23 (2009-2010)
Nordisk samarbeid

Justis- og politidepartementet

Prop. 163 L (2009-2010)
Endringar i politilova m.m.

2.      Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 25. juni 1976 nr. 05 om fastsetting av normpriser.

3.      Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Toril Bakken Kåven over deler av Landbruks- og matdepartementets vedtak 30. november 2009 om godkjenning til overdragelse og endret bruk med vilkår av gjeterhytte i reindriften. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Reinbeitedistrikt 30 C over Landbruks- og matdepartementets vedtak
30. november 2009 om godkjenning til overdragelse og endret bruk med vilkår av gjeterhytte i reindriften. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Abuja, Kjell Lillerud, utnevnes tillike til ambassadør i Cotonou, Benin.

Avdelingsleder Victor Conrad Rønneberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Hege Christina Bredesen utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Ben Fegran utnevnes til nestleder/tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Frederik Meringen utnevnes til tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Kjersti Lund utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Leif Petter Trannum utnevnes til tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Nina Bratberg og førsteamanuensis Ragnhild Vada utnevnes til tingrettsdommere ved Inntrøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Berit Johannessen, Irlin Irgens, Håvard Skallerud, Nina Margoth Prebe og Jens Olav Vestgøte Sæther som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 28. februar 2011.

Forlenget konstitusjon av konstituert jordskiftedommer Erik Nord som jordskiftedommer ved Nedre Telemark jordskifterett med tiltredelse fra
1. desember 2010 til og med 31. desember 2011.

Advokat Anne Grete Larsen Hestnes konstitueres som tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Johan Eggen konstitueres som tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Astrid Lærdal Frøseth konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. oktober 2010 til og med 15. august 2012.

Pensjonert lagdommer Åse Berg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2010 til og med 30. oktober 2012.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Tore Kristian Grunne utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

 5.      Andre saker

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker.

Kommunal- og regionaldepartementet

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 stadfestes Snåsa kommunestyres vedtak av 27. mai 2010 om å benytte Snåasen tjielte som samisk parallellnavn for Snåsa kommune.
(Pressemelding) 

 

Til toppen