Meld. St. 23 (2009–2010)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no