Offisielt frå statsrådet 24. april 2015

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram proposisjon om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, med status for olje- og gassverksemda. Det vart også vedteke å slå saman Stokke, Andebu og Sandefjord kommunar i Vestfold til ny Sandefjord kommune frå 1. januar 2017.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. april 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2014-2015)
Statsrekneskapen 2014

Forsvarsdepartementet
Prop. 111 LS (2014-2015)
Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen)
(Pressemelding)

Prop. 113 S (2014-2015)
Investeringar i Forsvaret
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 110 L (2014-2015)
Endringer i skadeserstatningsloven m.v.
(standardisert inntektstaperstatning til barn)
(Pressemelding)

Prop. 112 L (2014-2015)
Endringer i straffeprosessloven
(avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)
(Pressemelding)

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 20 (2014-2015)
Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Prop. 114 S (2014-2015)
Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 109 L (2014-2015)
Lov om posttjenester (postloven)

Prop. 108 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag.
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. april 2015 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven
(adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold).
Lovvedtak 54 (2014-2015). Lov nr. 20.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2015 med unntak av sosialtjenesteloven § 20.

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. april 2015 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven
(arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.).
Lovvedtak 53 (2014-2015). Lov nr. 21.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i utlendingsloven m.m.
(utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger).
Lovvedtak 45 (2014-2015). Lov nr. 22.
Loven gjelder fra 1. mai 2015.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. april 2015 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova
(skolebyte i mobbesaker).
Lovvedtak 56 (2014-2015). Lov nr. 23.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. april 2015 til lov om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter).
Lovvedtak 55 (2014-2015). Lov nr. 24.

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 26 til Klima- og miljødepartementet.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes tillike til ambassadør i Ouagadougou, Burkina Faso.

Seniorrådgiver Annette Abelsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Avdelingsdirektør Inge Ovesen utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Sikkerhetssjef Kjell Erik Jenssen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Aina Mee Ertzeid og politiadvokat Ingrid Vormeland Salte som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. mai 2015 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Noreg deltek, med atterhald om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens vedtak om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar for båtpassasjerar til sjøs og på innanlandske vassvegar.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 181/2011 om busspassasjerers rettigheter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fastsetting av instruks om endringer i instruks for Barneombudet fastsatt ved kgl. res. 11. september 1981 med hjemmel i lov 6. mars 1981 nr. 5 om Barneombud § 6.
Endringene gjelder straks.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av
15. juni 2001 nr. 70 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslåing av Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune i Vestfold fylke med virkning fra 1. januar 2017. Navnet på den nye kommunen skal være Sandefjord kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valgloven, kommuneloven og enkelte særlover.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2014 til idrettsformål, totalt 2 263 104 000 kroner, fordeles i 2015.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Den kulturelle skolesekken tildeles kroner 197 926 000, Kulturbygg tildeles kroner 96 234 000, Musikkutstyrsordningen tildeles kroner 27 312 000, Ordningen for tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre tildeles kroner 14 794 000, Ordningen for historiske spill tildeles kroner 3 293 000, Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet tildeles kroner 30 255 000 og Prosjekt- og utviklingstiltak på bibliotekfeltet tildeles kroner 48 544 000 for 2015 av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til kulturformål.

Olje- og energidepartementet
Glommens og Laagens Brukseierforening gis tillatelse til økt overføring av vann fra Glomma til Rena elv i kommunene Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot i Hedmark.
(Pressemelding)

Tafjord Kraftproduksjon AS gis tillatelse til overføring av avløpet fra Nausthorn og Øvre Koppane til Tafjord 5 kraftstasjon i Norddal kommune.
(Pressemelding)