Prop. 112 L (2014-2015)

Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)

Proposisjon med forslag til hvordan barn, psykisk utviklingshemmede og andre med lignende funksjonsnedsettelse skal avhøres når de er fornærmet eller annet vitne i straffesaker. Formålet med endringsforslagene er å styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi disse et langt bedre vern mot vold og seksuelle overgrep, uten at det svekker siktedes rettssikkerhet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget