Høring – rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker»

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker».

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2013

Vår ref.: 12/7414 – KRS

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker».

Rapporten er utarbeidet av en ekstern arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 1. november 2010. Sekretariatet for arbeidsgruppen har ligget i departementet. Arbeidsgruppens mandat har vært å gjennomgå regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede. Arbeidsgruppen skulle levere sin rapport 31. oktober 2011. Leveringen ble imidlertid utsatt fordi man ville avvente en evaluering av Statens barnehus, slik at prosessene kunne ses i sammenheng. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 16. oktober 2012. Samme dag ble det levert to delrapporter om evaluering av barnehus, foretatt etter oppdrag fra Politidirektoratet.

Det er rapporten «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» som nå sendes på høring. De som ønsker å lese evalueringene om barnehus, kan finne dem her:

Barnehus-evalueringen 2012 – delrapport 1: Barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse (pdf)

Barnehus-evalueringen 2012 – delrapport 2: En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte (pdf) 

I rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» foreslås enkelte endringer i straffeprosessloven, vergemålsloven og påtaleinstruksen. I tillegg foreslår arbeidsgruppen en helt ny forskrift om avhør av særlig sårbare personer.

Blant de viktigste forslagene er:

 • Politiet gis ansvar for avhør av barn og psykisk utviklingshemmede, og avhørene skal nesten utelukkende gjennomføres uten involvering fra domstolen.
 • Aldersgrensen for å omfattes av ordningen senkes fra 16 til 15 år, men slik at det er tidspunktet for første avhør, og ikke for hovedforhandling, som er avgjørende.
 • Sedelighetssaker og familievoldssaker likestilles i ny avhørsmodell.
 • Heving av aldersgrensen for fritaksreglene for vitner i straffeprosessloven § 122 og utviding av reglene til også å gjelde § 123.
 • Reglene om formaning og forsikring samordnes.
 • Retten til å få oppnevnt bistandsadvokat utvides til også å omfatte overtredelser av straffeloven §§ 227 – 229 dersom handlingen har skjedd på bopel eller antas begått av noen vedkommende har et særlig tillitsforhold til.
 • Påtalemyndigheten i politiet gis hjemmel til å oppnevne verge i akutte tilfeller.
 • Barnehusene gis en sentral plass i ny ordning, og bruk av dem gjøres obligatorisk i mange tilfeller.
 • Krav om kompetanse til avhører og den som skal lede avhøret.
 • Regler for hvem som kan tillates å følge avhøret.
 • Regler om bruk av videokonferanse under avhør.
 • Kortere frist for gjennomføring av avhør i de mest alvorlige sakene.
 • Presisering av regler for sikring av siktedes rett til kontradiksjon og rett til å få oppnevnt forsvarer under etterforskningen.
 • Reglene om observasjon videreføres ikke i ny forskrift.

Rapporten er vedlagt høringsbrevet, men er også tilgjengelig her: Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker (pdf).

En liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke tatt stilling til forslagene i rapporten, men vil vurdere om, og eventuelt hvordan, forslagene vil bli fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt. Departementet ønsker å motta innspill om alle forslagene i rapporten, samt høringsinstansenes vurdering av de økonomisk og administrative konsekvensene av forslagene.

Høringsfristen er 16. april 2013

Høringsuttalelsene sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringsuttalelsene til postmottak@jd.dep.no i tillegg til i ordinært brev.

Med hilsen

Elise Stilloff
kst. avdelingsdirektør

Kari Stokke
rådgiver

Departementene

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Generaladvokaten

Sivilombudsmannen

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Kripos

ØKOKRIM

Politidistriktene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Kommunene

Kontoret for voldsoffererstatning

KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Kriminalomsorgsregionene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

NTNU

Politihøgskolen

Sekretariatet for konfliktrådene

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Ålesund

Statens sivilrettsforvaltning

Stortingets rettsferdsvederlagsutvalg

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

Utdanningsdirektoratet

Akademikerne

Alternativ til vold

Amnesty International (norsk avdeling)

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Bergen forsvarerforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det norske Menneskerettighetshuset

DIXI Ressurssenter for voldtatte

Erstatningsnemnda for voldsofre

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Flyktningehjelpen

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barn og unge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helseansattes yrkesforbund

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussformidlinga i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Justisproffene

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kompetanseutvalget for dommere

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kontoret for fri rettshjelp

Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinneuniversitetet i Nord

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold

Landsforeningen rettferd for taperne

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

MIRA-senteret

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn

Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv (NFSS)

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Norges Forsvarerforening

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forskerforbund

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Krisesenterforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske kvinnelige juristers forening

NOVA

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Politiets Forum mot seksuelle overgrep

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

Politijuristene

Redd barna

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst

Rett på Gata

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samfunnsviternes fagforening (SF)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for seksuelt misbrukte menn SSMM

Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland

Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Stiftelsen rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep

UNICEF-komiteen i Norge

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Voksne for barn

WayBack

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi:

Venstre

Til toppen