Forsiden

Historisk arkiv

Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

- Dette er starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie. Denne utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge i nyere tid. Sverdrup-feltet vil tilføre det norske samfunnet verdier for mer enn tusen milliarder kroner og vil være i produksjon i et halvt århundre. Det er like lenge som det norske oljeeventyret har vart til nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Sverdrup-feltet er blant de aller største på norsk sokkel. Investeringene knyttet til feltets første byggetrinn er på om lag 117 milliarder kroner, og er anslått å skape flere titusen årsverk i norske bedrifter.

Utbyggingen av første byggetrinn skal forelegges Stortinget. Proposisjonen som i dag ble overlevert Stortinget omhandler utbyggingen og drift av Sverdrup-feltets første byggetrinn. Utbyggingsløsningen rettighetshaverne har fremlagt sikrer at området som helhet blir utviklet på en god måte. Planlagt oppstart er desember 2019.

- Sverdrup-feltet vil ha enorm betydning for sysselsettingen og verdiskapingen i Norge. Utbygging og drift av feltet vil føre til tusenvis av arbeidsplasser og gi verdifulle kontrakter å konkurrere om i en tid hvor næringen virkelig trenger det. Uten dette prosjektet ville situasjonen i norsk leverandørindustri sett mørkere ut. Prosjektet har også svært lang tidshorisont og vil gi inntekter til det norske folk i generasjoner framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 155 km vest for Karmøy og ble funnet i 2010 og 2011. Feltet vil driftes og forsynes fra Stavanger-området. Første byggetrinn består av et feltsenter med fire broforbundne plattformer samt tre tilhørende havbunnsrammer. Utvinnbare reserver fra Sverdrup-feltet er om lag 1,9 milliarder fat oljeekvivalenter, hvor 95 prosent er olje.

- Sverdrup-feltet ligger i et område av norsk sokkel hvor det har vært oljevirksomhet siden tidlig på 1970-tallet. Dette viser at det ennå kan gjøres store funn i modne områder, og det fremhever verdien av nytenkning, sier Lien.

Sverdrup-feltet vil bli forsynt med kraft fra land fra produksjonsstart, og det vil bli gjort tidlig investeringer i en områdeløsning for kraft fra land i forbindelse med første byggetrinn.

- Sverdrup-feltet vil bli forsynt med kraft fra land fra produksjonsstart, og en områdeløsning for kraft fra land skal etableres senest i 2022, sier Lien.

Proposisjonen som i dag er overlevert til Stortinget inneholder i tillegg en status for petroleumsvirksomheten i Norge.

Rettighetshaverne i Sverdrup er Statoil Petroleum AS, som er operatør, Lundin Norway AS, Petoro AS, Det norske oljeselskap ASA og Maersk Oil Norway AS. Plan for utbygging og drift (PUD) ble overlevert departementet den 13. februar 2015.

Les Prop. 114 S (2014-2015) her.