Historisk arkiv

Vil innføre egen karrierevei for spesialistene i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Vi ønsker å styrke Forsvarets operative evne og holde på dyktige ansatte. Dagens ordninger dekker ikke Forsvarets behov for erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. Regjeringen foreslår derfor å endre dagens personellordning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I sin politiske plattform stadfestet regjeringen at den ville modernisere befalsordningen og innføre spesialistbefalsordning etter NATO-standard.

Den nye ordningen for militært tilsatte (militærordningen), ble behandlet  i statsråd 24. april.

-Vi følger nå opp regjeringserklæringen, og tar et viktig skritt videre i arbeidet med en ny militær personellordning. Forslaget som i dag  legges fram for  Stortinget innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning for militært tilsatte, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren forklarer at bakgrunnen for dette arbeidet har vært at gjeldende ordninger er kompliserte og ikke tilpasset dagens og framtidens forsvar.

Forsvarets operative evne svekkes fordi mange vervede og avdelingsbefal tjenestegjør for kort tid eller skifter stilling alt for ofte. Dette bidrar i sin tur til at Forsvaret bruker unødig mye ressurser på opplæring av nytt personell, forklarer forsvarsministeren.

Norge er eneste NATO-land som fortsatt har et enhetsbefalssystem. Harmonisering av ordninger i alliansen er én av flere forutsetninger for å legge til rette for økt samhandling med våre samarbeidspartnere. Teknologisk utvikling, sammensatte og komplekse operasjoner, samt stadig mer avanserte våpenplattformer øker behovet for personell som har erfaring og spesialisert kompetanse.

-Regjeringen foreslår å innføre en personellstruktur i tråd med NATO-standard, noe som innebærer en tilpasset karrierevei for befal, grenaderer og konstabler med fokus på dybdekompetanse. For grenaderer og konstabler (vervede), som i dagens ordning tilsettes på korte kontrakter, innebærer forslaget en klar forbedring, sier forsvarsministeren.

Det forslås at disse inngår i et spesialistkorps som har et alternativt karriereløp til det offiserene har. Disse to karriereveiene ivaretar den bredde- og dybdekompetansen som Forsvaret har behov for. Spesialistkorpset vil være etter «norsk modell».

Regjeringen foreslår at det også (i tillegg til utdanningsordningen for offiserer) innføres en egen utdanningsordning for spesialistkorpset. Det innebærer en ny og systematisk profesjonsutdanning for befal, grenaderer og konstabler (våre spesialister). Ved siden av den nye utdanningsordningen, vil den viktigste kompetanseutviklingen av spesialistkorpset være fag- og funksjonsrettet utdanning og den erfaringsbaserte kompetansen de utvikler gjennom tjenesten.

I dag er det personellkategorien som styrer tilsettingsforholdet. Regjeringen foreslår å endre forsvarspersonelloven slik at kompetanse blir styrende for tilsettingsforholdet. Forslaget innebærer at normen for tilsetting blir fast til 35 år eller 60 år for alle personellkategorier (offiserer, befal, grenaderer/konstabler). Offiserer med krigsskole tilsettes til 60 år.

-Dette vil ikke bare øke forutsigbarheten, men også sikre at Forsvaret har tilstrekkelig antall personell tilgjengelig for operativ tjeneste. Intensjonen er at langt flere enn i dagi aldersuavhengige funksjoner skal tilsettes til 60 år, sier Eriksen Søreide.

Forvarets evne til å rekruttere og beholde personell er konjunkturavhengig. Det er også en rekke funksjoner i Forsvaret som stiller store krav til fysisk form. Å opprettholde en aldersgrense på 35 år for deler av personellstrukturen, gir Forsvaret nødvendig fleksibilitet til å tilpasse seg arbeidsmarkedet og samtidig sikre nok personell for operativ tjeneste.

-Styrking av den operative evnen har vært et viktig premiss for den nye ordningen. For å oppnå dette er jeg opptatt av at vi må sette kompetanse i førersetet og utvikle karriereveier som dekker Forsvarets behov for både bredde- og dybdekompetanse. Det bør være et bærende prinsipp at man bør jobbe med det man er god på og det man har talent for. En tilrettelagt karrierevei for spesialistene er et viktig tiltak i så måte, avslutter forsvarsministeren.

Les mer her:  Prop. 111 LS (2014-2015)