Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nye investeringer i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om viktige investeringer i Forsvaret. -Med disse forslagene prioriterer regjeringen viktige investeringer til Hæren. Samtidig tar vi Ørland viktige skritt videre som hovedbase for Norges fremtidige kampfly, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å igangsette tre nye materiellprosjekter og tre nye eiendom-, bygg- og anleggsprosjekt. Disse understøtter prioriteringene og den forsvarsstrukturen som ble vedtatt i inneværende langtidsplan for Forsvaret (Prop. 73 S 2011-2012 – Et forsvar for vår tid).


Styrket kampkraft til Hæren

Hæren er i de siste årene styrket med nye våpensystemer, kjøretøy og personlig utrustning. For å styrke kampkraften ytterligere, fremmes det forslag om å modernisere stridsvogn Leopard 2 og anskaffe kampluftvern til brigaden som til sammen utgjør inntil 3,6 milliarder kroner. 

-Dette vil ytterligere øke Forsvarets operative evne. Oppgraderingen av Leopard 2 er sentralt for å sikre innføring av ny og viktig teknologi til Hæren, sier forsvarsministeren.

Stridsvognene er bygget tidlig på 80-tallet, og har bare hatt begrensede oppdateringer etter det. Det er skjedd en betydelig teknologisk utvikling siden den gang. Forslaget innebærer en oppgradering av 38 av Hærens 52 stridsvogner. Etter oppgraderingen vil stridsvognene kunne inngå i et nettverksbasert forsvar, de vil bli mindre sårbare og de vil få en rekke tekniske forbedringer som gir Hæren økt kampkraft frem mot 2040. Prosjektets kostnadsramme er på 2 680 mill. kroner.

Innføringen av kampluftvern vil skje gjennom etableringen av et kampluftvernbatteri som vil inngå i artilleribataljonen i Brigade Nord. Den foreslåtte kostnadsrammen er på 900 mill. kroner. Anskaffelsen vil bli gjennomført dels ved bruk av eksisterende materiell (NASAMS og IRIS-T) overført fra Luftforsvaret, og dels ved kjøp av nytt materiell, slik som ildledelsessystem og kjøretøy.

Samtidig pågår det også en modernisering og anskaffelse av nye kampvogner CV90 for mer enn 10 milliarder kroner.

-Kampvogner, stridsvogner og kampluftvern er systemer som utfyller hverandre, men som også er gjensidig avhengige av hverandre for å oppnå maksimal kampkraft. Derfor er tiden nå moden for også å modernisere stridsvognene og gi brigaden tilstrekkelig beskyttelse gjennom et kampluftvernsystem. I sum er dette et betydelig løft for Hæren, sier Eriksen Søreide.

Fortsetter utbyggingen av Ørland

Utbyggingen av Ørland som Forsvarets hovedbase for kampfly fortsetter for å sikre at tilstrekkelig infrastruktur står klar for å ta i mot de første flyene i 2017. Regjeringen legger nå frem forslag om å etablere et vedlikeholdsbygg på Ørland. -Dette er et viktig tiltak for å sette Ørland i stand til å ta i mot de nye kampflyene, sier forsvarsministeren.

Vedlikeholdsbygget vil bli etablert i nærheten av skvadronsbygget, som Stortinget vedtok å bygge i fjor. Det å plassere vedlikeholdsfasilitetene i nærheten av kampflyene og simulatorfasilitetene, sikrer en maksimal utnyttelse av de tilgjengelige ressursene. Kort avstand mellom de operative avdelingene og trenings- og vedlikeholdskapasitetene vil gi en effektiv flytimeproduksjon og sikre god operativ kapasitet for kampflyvåpenet. Vedlikeholdsbygget vil inneholde nødvendige verksteder for vedlikehold av F-35.
Prosjektets kostnadsramme er på 1 430 millioner kroner og planlegges ferdigstilt i 2017.

Regjeringen foreslår også å investere i nødvendig infrastruktur for den nye basen, inkludert høyspent kraftforsyning, tilkobling til kommunalt vann- og avløp og fjernvarme til F-35-området på kampflybasen. Prosjektet har en kostnadsramme på 288 millioner kroner.

-Samlet sett er dette investeringer som skal legge til rette for at F-35 flyene kan mottas i løpet av i løpet av 2017, sier Eriksen Søreide.


Andre prioriterte investeringer

Regjeringen foreslår også å gjennomføre tiltak med dagens aldrende Ula-klassen ubåter. Dagens ubåter ble innfaset i perioden 1989-1992 og har i utgangspunktet en teknisk levetid på 30 år. -Dette er en helt nødvendig mellomløsning for å sikre at våre ubåter opprettholder operativ evne frem til de etter planen erstattes fra midten av 2020-tallet, og det vil disse tiltakene bidra til, sier Eriksen Søreide.

Videre foreslås det å videreføre prosjektet for etableringen av ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon med økt kostnadsramme. Prosjektet er av ulike årsaker blitt dyrere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. Derfor foreslås det nå å utvide rammen for prosjektet til 148 millioner kroner slik at Bardufoss flystasjon får en funksjonell brannstasjon, tilpasset dagens driftsmønster. Brannstasjonen skal fortsatt ivareta både Forsvarets, Målselv kommunes og Avinors behov.
  -Vi er glade for at dette byggeprosjektet nå foreslås videreført, sier forsvarsministeren. Brannstasjonen er forventet ferdigstilt sommeren 2017.

Det er dessuten informert om noen endringer i tidligere godkjente prosjekter. Blant annet foreslås det å bruke 10 millioner kroner på å utruste Kystvaktens helikoptre med medisinsk basisutstyr.

I tillegg redegjøres det for det totale kostnadsbildet, slik det er kjent i dag, for etableringen av kampflybase på Ørland.

Les hele investeringsproposisjonen her.