Offisielt frå statsrådet 29. februar 2008

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt vart i statsråd i dag utnemnt til statsråd og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Frå same tidspunkt er statsråd Trond Giske friteken for ansvaret for å styre BLD.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. februar 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker  

St.prp. nr. 42 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 13 (2007-2008)
Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2005 og 2006

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 29. juni 2007 nr. 42 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Allmenngjøringsloven § 8 første, andre og femte til syvende ledd samt § 9 trer i kraft 14. mars 2008. Arbeidsmiljøloven § 14-13 andre og tredje ledd trer i kraft 1. juli 2008.

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Opphevelse i forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) av § 10 og § 16 bokstav c, tidligere vedtatte og ikke iverksatte krav til id-kort.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk vert fastsett.

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Kongen delegerer til Justis- og politidepartementet å oppnevne medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder til billighetserstatningsutvalg III.
(Sjå pkt. 5 Styrer, utval)

5.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet  

Følgende oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 2008 til 28. februar 2010:

Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Tinglysningsdirektør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss
Generalsekretær Merete Smith, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Lagdommer Dag Stousland, Bærum
Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen

Justis- og politidepartementet

Det oppnevnes et midlertidig billighetserstatningsutvalg III for en periode på tre år til å behandle søknader om billighetserstatning fra statskassen. Utvalget trer i kraft fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

6.      Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Forsvarets Forum v/Robin Røkke Johansen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 27. juni 2007 om ikke å gi innsyn i sak 200702124 dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt utnevnes til statsråd og overtar fra 29. februar 2008 kl. 12.30 styret av Barne- og likestillingsdepartementet.
(Pressemelding)

Kjell Erik Øie gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trond Giske i barne- og likestillingssaker og utnevnes fredag 29. februar 2008 kl. 12.30 som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt.

Steinulf Tungesvik gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.

Hege Solbakken gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med fratredelse 3. mars 2008.

Statssekretær Hege Solbakken utnevnes til statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete med tiltredelse 3. mars 2008.

Tingrettsdommer Per Johannessønn Jordal til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med tiltredelse 3. mars 2008.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Gunnar Føreland utnevnes til ambassadør i Harare, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, utnevnes tillike til ambassadør i Bamako, Mali.

Ambassadør i Colombo, Tore Hattrem, utnevnes tillike til ambassadør i Malé, Maldivene.

Ambassadør i Pretoria, Tor Christian Hildan, utnevnes tillike til ambassadør i Gaborone, Botswana.

Ekspedisjonssjef Elin Østebø Johansen utnevnes til Norges faste representant ved Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Morten Wetland utnevnes til Norges faste representant ved De forente nasjoner, New York, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialkoordinator for FNs arbeid i Libanon, Geir Otto Pedersen, utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika, Sissel Birgitte Breie, utnevnes til generalkonsul i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstitueringen av rådgiver Jan Ledang til generalkonsul i Juba forlenges til 7. august 2009.

Byråsjef Bente Sørum utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Ketil Isnes utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Frode Roaldseth Flølo utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Tom Georg Guttormsen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Alf Petter Bu Hagesæther utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Jan Berg utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Merete A. Svartveit konstitueres som tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Hilde Kjeksrud Sakariassen konstitueres som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter.

Miljøverndepartementet

Tinglysingsdirektør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikkes som direktør for Statens kartverk for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

8.      Andre saker

Justis- og politidepartementet

Rygge, Råde og Våler lensmannsdistrikter slås sammen til ett nytt lensmannsdistrikt.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2007.
(Pressemelding)