Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 3. september 2010

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. september 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 160 S (2009-2010)
Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2009-2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 28. juli 2010

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Prop. 161 L (2009-2010)
Endringer i fagskoleloven

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om varer av edelt metall mv.
Lovvedtak 55 (2009-2010)  Lov nr. 52
Loven trer i kraft 1. januar 2011.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover.
Lovvedtak 58 (2009-1010)  Lov nr. 53
Loven trer i kraft 1. januar 2011.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringer i burettslagslova mv.
Lovvedtak 64 (2009-2010)  Lov nr. 54
Loven trer i kraft 1. januar 2011.

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2010 til lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.
Lovvedtak 56 (2009-2010)  Lov nr. 55
Lova skal gjelde frå 1. januar 2011.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).
Lovvedtak 69 (2009-2010)  Lov nr. 56
Delt ikraftsetjing av lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).
§§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 og 11 nr. 1 og 3 trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 107 om lov om endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven, lovens del II, III og IV blir sette i kraft straks.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av myndighet til å ettergi erstatningskrav, sakskostnader og inndragninger.

5. Styrer, utval m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Følgende delegasjon oppnevnes til De forente nasjoners 65. ordinære generalforsamling:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Ambassadør Morten Wetland

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen
(reserve Håkon Haugli)
Stortingsrepresentant Per Arne Olsen
Stortingsrepresentant Jørund Rytman
(reserve Tord Lien og Vigdis Giltun)
Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland
(reserve Anders B. Werp)
Stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum
(reserve Anne Tingelstad Wøien)
Stortingsrepresentant Gina Barstad
(vara Karin Andersen)

Stortingsrepresentant Helga Pedersen
Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande
Stortingsrepresentant Irene Johansen
(reserve Are Helseth og Hadia Tajik)
Stortingsrepresentant Morten Høglund
(reserve Kjetil Solvik-Olsen)
Stortingsrepresentant Ingjerd Schou
(reserve Michael Tetzschner)
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad
(reserve Geir Bekkevold)

6. Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Per Christen Nilsgård, Svein Magne Evavold, Anne Sofie Sødal, Steinar Løkken og Arne Inge Kokkvoll over Landbruks- og matdepartementets vedtak
2. september 2009 om endring av gjerdetrasé i henhold til leieavtale om arealer til bruk for reinbeite. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt over Landbruks- og matdepartementets vedtak 2. september 2009 om endring av gjerdetrasé i henhold til leieavtale om arealer til bruk for reinbeite. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen utnevnes til statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Administrerende direktør Torstein Lalim utnevnes til prost i Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons-
og  kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fylkeslege Petter Øgar utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Runar Torgersen og konstituert førstestatsadvokat Terje Nybøe utnevnes til førstestatsadvokater ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Guri Kirsten Lenth konstitueres som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet fram til 30. september 2013 med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Christian Kolstad utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av en avtale om faglig og finansielt samarbeid mellom Kapp Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mauritania, Senegal og Norge om planlagt norsk støtte til fastsettelse av kontinentalsokkelens yttergrenser utenfor 200 nautiske mil.

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Irak samt et memorandum om midlertidig begrensning av trafikkrettigheter og et memorandum om SAS-samarbeidet.

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Kirgisistan.

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Kina samt et omforent memorandum om midlertidige kapasitetsrestriksjoner.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Tanzania om tilbaketaking av personer.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Kosovo om tilbaketaking av personer.

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker.

Kulturdepartementet

I statsregnskapet for 2010 utgiftsføres uten bevilgning inntil kr 4 000 000 under
kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, til oppstart av detaljprosjektering av restaurering av Eidsvollsbygningen.

Til toppen