Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 18. desember 2009

I statsråd i dag er det mellom anna oppnemnd nytt kontaktutval mellom innvandrarbefolkninga og styresmaktene. Det er og oppnemnd nye medlemer og varamedlemer til hovudstyret i Noregs Bank.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. desember 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Justis- og politidepartementet

Prop. 63 S (2009-2010)

Rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlagsutvalet si fullmakt)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Lovvedtak 26 (2009-2010)  Lov nr. 131
Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i utlendingsloven.
Lovvedtak 33 (2009-2010)  Lov nr. 132

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.).
Lovvedtak 27 (2009-2010)  Lov nr. 133

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (tidsbegrenset unntak fra avkortingsregler).
Lovvedtak 30 (2009-2010)  Lov nr. 134

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringar i lov om Statens pensjonsfond.
Lovvedtak 28 (2009-2010)  Lov nr. 135

Lov 19. juni  2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover del VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV trer i kraft 21. desember 2009.

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endring i akvakulturloven.
Lovvedtak 29 (2009-2010)  Lov nr. 136

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.).
Lovvedtak 24 (2009-2010)  Lov nr. 137
Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i legemiddelloven.
Lovvedtak 23 (2009-2010)  Lov nr. 138

 

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringar i lov
15. desember 1967 nr. 9 om patenter (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel).
Lovvedtak 25 (2009-2010)  Lov nr. 139
Loven trer i kraft straks.

 

Olje- og energidepartementet

Endret ikrafttredelse av lov 24. april 2009 nr. 22 om endringer i lov 29. juni 1990
nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
Loven trer i kraft 1.1.2010, med unntak av nye §§ 8-2 og 8-3 som trer i kraft 1.7.2010.
(Pressemelding)

 

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften).

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap.

 

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 23. desember 1983 nr. 1840 om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift mv.

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler fra personlige til upersonlige varamedlemmer i Norges Bank hovedstyre.
(Sjå pkt. 5 Styrer, utval)
(Pressemelding)

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften).

Fastsettelse av forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften).

Fastsettelse av forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften).

Justis- og politidepartementet

Forskrift 2. juni 1960 nr. 4 i medhold av oreigningslova § 29 blir endra.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Endringene i forskriften § 37-3 tredje ledd trer i kraft på samme tidspunkt som lov 15. mai 2009 nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon trer i kraft.

Endringene i forskriften § 5-13 første ledd og tredje ledd trer i kraft 1. januar 2010.

 

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1563 til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv.).

 

Nærings- og handelsdepartementet

 Fastsettelse av forskrift om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter (tjenesteforskriften).

 

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

 

4.      Delegasjon av myndigheit

Statsministerens kontor

Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.

Endringene trer i kraft 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 6 Utnemningar m.m. og pkt. 7 Andre saker)
(Pressemelding)

 

5.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Advokat Kristin Normann gjenoppnevnes som leder for kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2013.

Professor Hans Petter Graver gjenoppnevnes som varamedlem for Kristin Normann i kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for samme tidsrom.

Oppnevning av et nytt Kontaktuvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene for perioden 1. januar 2010 – 31. desember 2013 i samsvar med et framlagt forslag.
(Pressemelding) 

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2010 – 31. desember 2013:

Medlemmer:
Daglig leder Brit K. Rugland, Stavanger
Siviløkonom Ida Helliesen, Oslo
Direktør Eirik Wærness, Stavanger

Varamedlemmer:
Universitetsstipendiat Gøril Bjerkan, Oslo
Førsteamanuensis Egil Matsen, Trondheim
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede omfanget av, årsaker til og mulige virkemidler mot utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren:

Styreleder Kolbjørn Almlid (leder), Verran
Prosjektleder Edle Utaaker, Bergen 
Professor Steinar Westin, Trondheim
Avdelingsdirektør Stein Knardahl, Oslo
Forsker I Kjetil Telle, Oslo
Professor Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo
Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen, Hammerfest
Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen, Mandal
Rådgiver Hanne Børrestuen (KS), Oslo
Fagsjef Anne Turid Wikdahl (Spekter), Bærum
Rådgiver Helga Bull-Rostrup (HSH), Oslo
Avdelingssjef Karin M. Liabø (YS/Delta), Bærum
Nestleder Mette Nord (LO/Fagforbundet), Porsgrunn
Lege Hege Gjessing (Akademikerne), Oslo
Spesialrådgiver Erik Bårdseng (Unio/NSF), Elverum
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Randi Grøndalen oppnevnes som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. januar 2010 til og med 28. februar 2011.

 

Kultur- og kyrkjedepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2013:

Ballettdanser Ingrid Lorentzen, Oslo, gjenoppnevnes
Direktør Solveig Øvstebø, Bergen, gjenoppnevnes
Forfatter Erik Fosnes Hansen, Oslo, gjenoppnevnes
Forfatter Olaug Nilssen, Bergen, ny
Museumsdirektør Gro Persson, Sandnes, ny

Som nummeriske varamedlemmer nr. 2 og nr. 4 for perioden 1. januar 2010 til
31. desember 2013 oppnevnes:

2. Dansekunstner Corinne Lyche Campos, Oslo, gjenoppnevnes
4. Direktør Harald Solberg, Arendal, gjenoppnevnes
(Pressemelding)

 

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning:

Medlemmer:
Professor Jan Ernst Fagerberg, Oslo (leder)
Adm. direktør Gry Agnete Alsos, Bodø
Direktør Marianne Andreassen, Oslo
Forsker Ådne Cappelen, Oslo
Leder Inge Jan Henjesand, Oslo
Professor Astrid Lægreid, Trondheim
Prorektor Curt Rice, Tromsø
Professor Agnar Sandmo, Bergen
Direktør Randi Søgnen, Oslo

 

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Utnevning av departementsråder i de nye departementene:
Departementsråd Ellen Seip, Arbeidsdepartementet
Departementsråd Harald Nybøen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Departementsråd Karin Moe Røisland, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Departementsråd Kristin Berge, Kulturdepartementet.
Endringene trer i kraft 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 7 Andre saker)
(Pressemelding)

Statssekretær Elisabeth Walaas gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre med fratredelse 4. januar 2010.

Statssekretær Erik Lahnstein gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa med fratredelse 4. januar 2010.

Statssekretær Erik Lahnstein utnevnes til statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre med tiltredelse fra 4. januar 2010.
(Pressemelding) 

Justis- og politidepartementet

Sjef for Utrykningspolitiet Odd Reidar Humlegård åremålsbeskikkes som sjef for Kripos for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Tingrettsdommer John Morten Svendgård utnevnes til tingrettsdommer ved Inntrøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Helge Monstad konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. februar 2010 til og med 31. januar 2012.

Pensjonert sorenskriver Anne Marie Stoltz konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2011.

Sorenskriver Thomas Hazeland konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2010 til og med 29. februar 2012.

Pensjonert sorenskriver Knut Sandvik konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2010 til og med
31. desember 2011.

 

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Fredrik Dalen Tennøe utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Olje- og energidepartementet

Underdirektør William Frank Christensen konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 1. september 2010.

 

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Opprettelse av Arbeidsdepartementet (AD), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Kulturdepartementet (KUD).

Nedleggelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.

Styringen av de nye departementene overtas av:
Statsråd Hanne Bjurstrøm, Arbeidsdepartementet
Statsråd Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Statsråd Anniken Huitfeldt, Kulturdepartementet

Overføring av ansvaret for Innvandringsavdelingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justis- og politidepartementet.

Overføring av ansvaret for lover til departementene i samsvar med et framlagt forslag.  
Endringene trer i kraft 1. januar 2010.

(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 6 Utnemningar m.m.)
(Pressemelding)

 

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF)
nr. 726/2004 om legemidler til mennesker og dyr (legemiddelpakken), samt tilhørende rettsakter, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m. kan bli bindende for Norge.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern i forbindelse med politi- og strafferettssamarbeid (endringer i Schengen-regelverket)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jonas Gahr Støre og ektefelle Marit Slagsvold ved reise til Finland 19. desember 2009.

 

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 under kap. 440 Politidirektoratet – Politi- og lensmannsetaten, post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag overskrides med inntil 2 500 000 kroner mot tilsvarende innsparing av bevilgningen under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter med 1 750 000 kroner og kap. 452 Sentral krisehåndtering, post 01 Driftsutgifter med 750 000 kroner.

Prøveordningen for grensereguleringer i Follo politidistrikt vedtas.
(Pressemelding)

Røyken og Hurum lensmannsdistrikter, som omfatter Røyken og Hurum kommuner, slås sammen til Røyken og Hurum lensmannsdistrikt.

Fauske og Sørfold lensmannsdistrikter, som omfatter Fauske og Sørfold kommuner, slås sammen til Fauske og Sørfold lensmannsdistrikt.

Bø og Sauherad lensmannsdistrikter, som omfatter Bø og Sauherad kommuner, slås sammen til Bø og Sauherad lensmannsdistrikt.

Fron og Ringebu lensmannsdistrikter, som omfatter Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, slås sammen til Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

 

Kultur- og kyrkjedepartementet

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles
kroner 556 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 22 100 000 for 2010 av forventet overskrudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2009 til idrettsformål.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

Til toppen