Offisielt frå statsrådet 7. desember 2007

Stortingsmelding om Norsk politikk for forebygging av humanitære katastrofer er ei av sakene som blei behandla i statsråd i dag.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. desember 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.meld. nr. 9 (2007-2008)
Norsk politikk for forebygging av humanitære katastrofer
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Finansdepartementet

Ikraftsetjing av lovendringar 29. juni 2007 som følgje av reorganiseringa av skatteetaten.

Lov 29. juni 2007 nr. 46 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter del I skal gjelde frå 31. desember 2007.
Lov 29. juni 2007 nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 50 om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 51 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. del II skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 53 om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 54 om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 55 om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 56 om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 58 om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. del II skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni  2007 nr. 59 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 60 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 61 om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 62 om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 63 om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 64 om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 65 om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 67 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) del I skal gjelde frå 1. januar 2008.
Lov 29. juni 2007 nr. 69 om endring i lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver del I tek til å gjelde straks.
Etter lov 29. juni 2007 nr. 70 om endring i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav del I tek til å gjelde straks.

Ikrafttredelse av lovendringer 15. desember 2006 som følge av reorganiseringa av skatteetaten.
Lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver del I skal gjelde fra 1. januar 2008.
Lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift del III, med unntak av § 28 fjerde ledd første punktum, skal gjelde fra 1. januar 2008.
Lov 15. desember 2006 nr. 74 om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering del I skal gjelde fra 1. januar 2008.
Lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del II skal gjelde fra 1. januar 2008.
Lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav del II, med unntak av § 15-1 tredje ledd, og III skal gjelde fra 1. januar 2008.

Justis- og politidepartementet

Midlertidig lov av 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre oppheves med virkning fra 31. desember 2007.

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern fastsettes.

4.      Styrer, utval

Finansdepartementet

Med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) §§ 6 og 9, gjenoppnevning av medlemmer med personlige vararepresentanter til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2008 – 31. desember 2011:

Medlem: Administrerende direktør Liselott Kilaas, Oslo
Vararepresentant: Professor Aage Thor Falkanger, Tromsø

Medlem: Professor Asbjørn Rødseth, Oslo
Vararepresentant: Direktør Eirik Wærness, Stavanger

5.      Klagesaker m.m.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Klage frå Reidar Tolo over Fornyings- og administrasjonsdepartementet sitt vedtak av 15. oktober 2007 om avslag på dokumentinnsyn. Klaga vert ikkje tatt til følgje.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Buenos Aires, Nils Haugstveit, utnevnes tillike til ambassadør i La Paz, Bolivia og i Asunción, Paraguay.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Arnfinn Bårdsen utnevnes til dommer i Norges Høyesterett med tiltredelse etter nærmere avtale.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Jarle Jensen utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstitusjon av departementskonstituert avdelingsdirektør Mari Archer Sæther som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium.

Undertegning av Den internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er habil til å avgjøre om førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er habil til å behandle NRKs klage over avslag om tilgang til lydbåndopptakene av straffesaken mot Arne Treholt.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

I medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet tildeles utvinningstillatelse nr. 327 B og 321 B.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen