Offisielt frå statsrådet 7. februar 2020

I statsråd i dag vart det fremma ein proposisjon med forslag til endringer i utlendingslova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. februar 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 40 L (2019-2020)
Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 98 om endringer i merverdiavgiftsloven. Loven romertall I trer i kraft 1. april 2020.

3. Forskrifter

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen fastsettes.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Direktør Hilde Johanne Barstad utnevnes til statssekretær for statsråd Monica Mæland i Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra 7. februar 2020 kl. 12.00.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Astri Tverstøl til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av underdirektør Frode Tarjei Selman til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Torhild Heldor Martinsen til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Endring i Økonomireglementet for statens overføringer til Det kongelige hoff fastsettes.