Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 7. januar 2022

I statsråd i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i mellombels lov om kompensasjonsyting for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar som har mista inntekt som følgje av covid-19.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. januar 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 48 LS (2021-2022)
Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 3. mai 2002 nr. 418 om notarius publicus.
(Se punkt 3 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 26. april 2002 nr. 12 om notarius publicus §§ 1 og 2 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se punkt 2 Forskrifter)

4. Utnevnelser m.v.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Heidi Karlsen til ekspedisjonssjef i Kultur- og likestillingsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Audun Digerud til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av senterleder Olav Henrik Norheim til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Kjetil Vevle konstitueres med virkning fra 7. januar 2022 kl. 12.00 som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre i den perioden statssekretær Andreas Bjelland Eriksen skal avvikle foreldrepermisjon.
(Nyhetssak)