Offisielt frå statsrådet 8. februar 2008

Ida Hjort Kraby blir nytt barneombud. Hun ble i statsråd i dag åremålsbeskikket til barneombud for en periode på fire år.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. februar 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 38 (2007-2008)
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Isle of Man, undertegnet i Oslo 30. oktober 2007, med tilleggsoverenskomster
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 39 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 i samband med etterbetaling av pensjon og renter til statsarbeidarar mv.

2.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 18. mars 1977 nr. 3387 om drift av reisebyrå på Svalbard.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vert fastsett.
(Pressemelding)

 Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk.

3.      Klagesaker m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Molde kommune over Arbeids- og inkluderingsdepartementets vedtak av 9. mars 2007 om ikke å gjøre unntak fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Kommunenes Sentralforbund på vegne av Arendal kommune over Arbeids- og inkluderingsdepartementets vedtak av 9. mars 2007 om ikke å gjøre unntak fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Pretoria, Tor Christian Hildan, utnevnes tillike til ambassadør i Windhoek, Namibia.

Barne- og likestillingsdepartementet

Advokat Ida Hjort Kraby åremålsbeskikkes som Barneombud for en periode på 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og likestillingsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Hilde Foyn Bruun og konstituert lagdommer Yngvild Thue utnevnes til tingrettsdommere og konstituert tingrettsdommer Irene Utgaard Aasen konstitueres som tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Rolf Ytrehus utnevnes til sorenskriver og konstituert tingrettsdommer Astrid Gjelsvik utnevnes til tingrettsdommer ved Heggen og Frøland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Aksel-Bernhard Berggren utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Tore Fykse utnevnes til jordskifterettsleder ved Indre Hordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert sorenskriver Knut Sandvik konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2008 til og med 31. desember 2009.

Jordskifteoverrettsleder Magne Reiten konstitueres som jordskifteoverrettsleder ved Hålogaland jordskifteoverrett med tiltredelse fra og med 1. februar 2008 til og med 31. desember 2008.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Ole Nyfløt som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 8. mars 2008 til og med 23. mai 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen