Offisielt frå statsrådet 8. desember 2021

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om ekstra utbetaling til mottakarar av bustønad.

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 38 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).