Ønsker innspill til strategi for økologisk jordbruk

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk. Strategien skal bidra til videreutvikling av økologisk produksjon og forbruk. Aktører innen økologisk jordbruk inviteres til å gi innspill til strategien. Frist for innspill er 15. desember.

Strategien tar utgangspunkt i at økologisk produksjon bidrar til å gi forbrukerne produkter de etterspør og et økt matmangfold. Økologisk produksjon setter ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Erfaringer fra økologiske driftsformer som overføres til konvensjonelt jordbruk kan bidra til at norsk jordbruk blir mer miljøvennlig og bærekraftig. En viktig del av strategiarbeidet vil være å kartlegge utfordringer i verdikjeden og hvordan man kan møte disse.

Jorda må brukast til å dyrke mat, t.d. poteter i Sunndal.
Foto: Arnold Hoddevik/Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Samarbeider med relevante aktører

I tråd med føringer fra Stortinget skal strategien utarbeides i samarbeid med relevante aktører. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos- Økologisk Norge og en etablert bredt sammensatt referansegruppe med aktører fra hele verdikjeden. Det har også blitt arrangert et innspillsmøte. Landbruksdirektoratet fungerer som sekretariat for arbeidet.

Vil ha innspill fra relevante aktører

Landbruks- og matdepartementet inviterer alle relevante aktører til å gi skriftlig innspill om videreutvikling av økologisk jordbruk. Vi utfordrer aktørene til å gi innspill om følgende problemstillinger:

  1. Hva er de tre største utfordringene for økologisk produksjon og forbruk?
  2. Hvilke faktorer er de tre viktigste for utvikling av økologisk produksjon og forbruk?

Innspillene bør være på maksimalt 2 sider.