Nyheter

Oppstartsmøte for gruppe som skal se på tvungen lønnsnemd

På initiativ fra arbeids- og inkluderingsministeren er det opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å redusere behovet for tvungen lønnsnemnd. Arbeidsgruppen skal ledes av samfunnsøkonom Ådne Cappelen.

– Tvungen lønnsnemnd er en uønsket utgang på en arbeidskamp. Et mål med arbeidsgruppen er å få frem forslag til tiltak som kan redusere behovet for at myndighetene må gripe inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet og kritikk når det gjelder bruken av tvungen lønnsnemnd. Kritikken har både vært rettet mot hvordan partene gjennomfører konflikter, deres bruk av virkemidler og mot faktagrunnlaget og de faglige vurderingene som ligger til grunn for myndighetenes inngrep.

For at systemet skal ha legitimitet er det viktig med åpenhet om, og en felles forståelse av, hvordan prosessen gjennomføres og fungerer.

– Gjennomføring av arbeidskonflikter er partenes ansvar. En dialog mellom partene kan avdekke svake og sterke sider ved dagens system, noe som igjen vil kunne gi et godt grunnlag for å diskutere behovet for endringer, sier Mjøs Persen.

Bredt mandat

Gruppen skal vurdere avtaler og praksis knyttet til hvordan de innretter og gjennomfører arbeidskonflikter.

Eksempelvis kan det vurderes om det i større grad enn i dag bør inngås forhåndsavtaler eller gjøres andre felles vurderinger av hvilke «oppgaver», stillinger eller personer som er avgjørende for å forhindre at det oppstår fare for liv og helse eller andre alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Det kan også være relevant å gjennomgå gjeldende retningslinjer og praksis knyttet til dispensasjonssøknader og -innvilgelse.

Et annet tema for diskusjon kan være hvordan prosessen knyttet til innhenting av informasjon om konsekvensene av en arbeidskamp kan gjøres mer transparent.

– Arbeidsgruppen står fritt til å diskutere andre problemstillinger som påvirker prosessen frem mot tvungen lønnsnemnd, sier Mjøs Persen.

Gruppen skal ikke drøfte lønnsforhandlingene, meklingsinstituttet og Rikslønnsnemnda.

Arbeidsgruppen skal ledes av samfunnsøkonom Ådne Cappelen. LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS og Virke er alle representert. De skal levere sin rapport innen 1.mars 2024.

Arbeidet skal avgrenses mot mandatet til utvalget som er opprettet av regjeringen for å se på utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen