Øystein Bø: Huitfeldt går seg vill

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet hadde dette innlegget på trykk i Klassekampen 24. september 2016 om langtidsplanen for forsvarssektoren.

I et utspill i Klassekampen onsdag 20. september, har Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt regnet seg frem til at «Regjeringens ramme for 2016 ligger 200 millioner kroner under den rammen den rødgrønne regjeringen la opp til i inneværende langtidsplan ifølge Aps regnestykke.» Det regnestykket vil vi gjerne se, for uansett hvor kreativt vi regner, greier vi ikke å finne det tallet.

Budsjettnivået for 2016, altså siste år i inneværende langtidsplanperiode, ligger betydelig over det budsjettnivået som den rødgrønne regjeringen hadde lagt opp til i planperioden. Den rødgrønne regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, planla dermed med en realnedgang, siden budsjettnivået fra 2012 skulle videreføres uten endring, og det kun skulle omdisponeres 634 millioner kroner innenfor forsvarsrammen.

Vi har fulgt opp hovedmålsettingene og prioriteringene i gjeldende langtidsplan. Dette synligjøres ikke minst gjennom regjeringens forslag om tilleggsfinansiering av kampflyanskaffelsen med baseløsning.

Arbeiderpartiets påstand om at regjeringen har bevilget 200 millioner kroner mindre enn forutsatt ved inngangen til perioden 2013–2016 er rett og slett ikke riktig.

Regjeringen har tvert imot styrket forsvarsbudsjettet siden 2013. Vi har tatt konsekvensene av en endret sikkerhetspolitisk situasjon. For å møte de utfordringene Norge i dag står overfor, har regjeringen gjennom en rekke bevisste valg økt bevilgningene til Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten og andre viktige deler av sektoren, vesentlig utover det langtidsplanen la opp til.

Summert har styrkingen på disse områdene i årene 2014–2016 vært på nærmere 1,4 milliarder kroner, ut over det Arbeiderpartiet mente var nødvendig, i tillegg til finansieringen av kampflyanskaffelsen med over 4,9 milliarder kroner. Regjeringen har økt bevilgningene og gjort interne omdisponeringer som har lagt til rette for helt nødvendige kursendringer underveis inn mot den langtidsplanen som nå er til behandling i Stortinget. Disse kursendringene har møtt bred forståelse under Stortingets behandling av de årlige budsjettforslagene.

Påstanden om at vi ikke har fulgt opp inneværende langtidsplan faller derfor på sin egen urimelighet. Vårt forslag til ny langtidsplan vil bygge ny og sterkere norsk forsvarsevne. Vi vil selvsagt også følge opp denne langtidsplanen når vi blir gjenvalgt i 2017.

Til toppen