1,4 milliarder kroner til laboratorier, utstyr og annen forskningsinfrastruktur

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

22 nye infrastrukturprosjekter som dekker alt fra batteriforskning til taredyrking er tildelt til sammen 1,4 milliarder kroner. Prosjektene skal gi forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet tilgang til topp moderne utstyr.

– Forskningsinfrastruktur, som laboratorier og datakraft, er nødvendig for at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrker kapasiteten og kvaliteten i forskningen, og dermed vår evne til nyskapning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Om lag halvparten av prosjektene er nye, mens de øvrige prosjektene skal styrke eksisterende forskningsinfrastruktur. Mange av prosjektene er relevante for næringsutvikling, og enkelte handler om å gi norske forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til internasjonal forskningsinfrastruktur.

Se detaljert oversikt over prosjektene nederst i saken.

Store utfordringer krever solide miljøer

Forskningsrådet lyser ut midler til forskningsinfrastruktur annet hvert år. Denne utlysningsrunden hadde søknadsfrist 18. november i fjor. Da kom det inn til sammen 120 søknader om til sammen 9,2 milliarder kroner.

– Norge og verden står ovenfor en rekke store samfunnsutfordringer, og forskning og innovasjon vil være avgjørende for at vi skal klare å løse disse. Skal norske forsknings- og innovasjonsmiljøer lykkes på forskningsfronten må vi hele tiden være på høyden med forskningsinfrastruktur, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit. 

Tre eksempler

Forskningsinfrastrukturene som får finansiering nå, skal støtte opp om utviklingen av nasjonalt prioriterte forskningsområder, beskrevet blant annet i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

De nye prosjektene vil få betydning innenfor mange forskjellige forskningsområder og næringer. Her er tre eksempler:

  • Et konsortium ledet av Institutt for energiteknikk skal etablere topp moderne laboratorier for batteriforskning. Prosjektet vil ha stor betydning både for kvalitet og omfang av batterirelatert forskning og industri i Norge, og bidra til en raskere omstilling fra fossil til fornybar energi.
  • Sintef og NTNU skal etablere en ny kunnskapsplattform med testfasiliteter for taredyrking. Satsing på lavtrofisk marin produksjon for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen er et prioritert område. Det skal bygges opp to testfasiliteter, et sjøanlegg og et landbasert. Prosjektet har stort potensiale for å bidra til utvikling av en innovativ næring. 
  • Et prosjekt ledet av The Peace Research Institute Oslo (PRIO) skal etablere en ny infrastruktur for data om væpnede konflikter, terrorisme, politisk vold og utviklingen av klimakrisen. Infrastrukturen skal blant annet bidra til samarbeid på tvers av disipliner og land og til å utvikle analyser om komplekse samfunnsforhold. 

Det er ikke avgjort hvor mye penger hvert prosjekt vil motta. Dette avgjøres i forhandlinger mellom Forskningsrådet og prosjektene. Vi opplyser om beløpet hvert enkelt prosjekt har søkt om, men sluttresultatet vil i de tilfeller være lavere. 

Disse prosjektene er valgt ut:

 

Søkerkonsortium (vertsinstitusjon uthevet)

Prosjekttittel, beskrivelse og søkt beløp

IFE (Kjeller), FFI, SINTEF ENERGI AS, SINTEF AS, UiO, NTNU, UiA

Norwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA)

Det søkes her om midler til å etablere topp moderne laboratorier for batteriforskning for å støtte norsk industri og forskningsorganisasjoner, samt tiltrekke seg internasjonal forskning til Norge. NABLA vil bidra til en raskere omstilling fra fossil til fornybar energi, reduserte utslipp av drivhusgasser og til å realisere stor, ny og bærekraftig verdiskaping i Norge.

Søkt beløp: 166,4 millioner kroner

IFE (Kjeller), SINTEF AS

Norwegian Infrastructure for Multiphase Flows

Søknaden gjelder oppgradering og videreutvikling av en infrastruktur for forskning på transport av olje, gass og vann i samme rør. Infrastrukturen har muliggjort grunnleggende forskning og innovative løsninger til norsk og verdensomspennende olje- og gassindustri. Søknaden er viktig for å sikre at Norge beholder posisjonen som verdensledende innenfor flerfaseteknologi.

Søkt beløp: 29,2 millioner kroner

IFE (Kjeller), UiO

Competence Hub for Neutron Technology

Søknaden gjelder etablering av et nøytronbestrålings-laboratorium som vil erstatte fasilitetene for nøytronbestråling som IFE hadde i tilknytning til JEEP II-reaktoren. Søknaden er nødvendig for å opprettholde kompetansen innenfor feltet nasjonalt og passer godt inn i planene for norsk deltagelse i European Spallation Source i Lund.

Søkt beløp: 12,8 millioner kroner

NPI (Tromsø/Antarktis), UiB, NILU, NORCE, NORSAR, UiO, University of Leeds, British Antarctic Survey, Washington State University

Troll Observing Network

Søknaden gjelder utstyr for omfattende atmosfæriske, kryosfæriske, marine og jordobservasjoner fra områdene rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis. Infrastrukturen vil styrke Norges posisjon innenfor Antarktisforskning og vil gi norske og internasjonale forskere tilgang til observasjoner som er viktig innenfor klima- og jordsystemforskning og har potensiale for å danne grunnlaget for verdensledende forskning.

Søkt beløp: 192,5 millioner kroner

NR (Oslo), FHI, UiT, SSB, Arkivverket, NB

Historical Registers

Søknaden gjelder videreutvikling av en infrastruktur for digitale registre over populasjonen som også innebærer koblinger til biobanker og mikrodata. Norske registerdata er i særklasse, men det er behov for å utnytte dataene bedre. Infrastrukturen vil blant annet bidra til forskning om årsaker til utviklingstrekk som ulikhet i helse, mobilitet mellom generasjoner, inntekt, utdanning, eiendom og bolig.

Søkt beløp: 30 millioner kroner

NTNU (Trondheim), OUS, E-DIR, UiB, FHI,  HELSE SØR-ØST RHF, HELSE MIDT-NORGE RHF, UiO, HELSE NORD RHF, UiT, HELSE VEST RHF

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Søknaden gjelder videreutvikling av en storstilt nasjonal forskningsinfrastruktur for kliniske og populasjonsbaserte biobanker. Biobank Norge er en bærebjelke for sensitive data, og søknaden er spesielt viktig for integrasjon med Helseanalyseplattformen som inkluderer effektiv og sikker kopling og analyse på tvers av registerdata, store omics-data, data fra befolkningsundersøkelsene og andre helse- og persondata. Infrastrukturen er også viktig for presisjonsmedisin, Covid-19 og beredskap, samt arbeidet med FAIR data.

Søkt beløp: 159,8 millioner kroner

NTNU (Ålesund), RUNDE MILJØSENTER AS, SINTEF ÅLESUND AS

The Digital Ocean Space - Møre Ocean Lab

Søknaden gjelder etablering av et feltlaboratorium for forskning på utvikling av maritim teknologi med fullskala testing av skip og skipsutstyr, fiskeri- og redningsutstyr og teknologi for overvåking av havet. Prosjektet er næringsrelevant og koblet til og støtter oppunder etableringen av Ocean Space-senteret.

Søkt beløp: 33,2 millioner kroner

NILU (Kjeller), CICERO, MET

Aerosol, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway

ACTRIS er et europeisk ESFRI-samarbeid om overvåkning av aerosoler, skyer og sporgasser i atmosfæren der NILU leder ACTRIS’ datasenter. Denne søknaden gjelder videreutvikling av datasenteret og NILUs database EBAS. Infrastrukturen vil bidra til å heve profilen til ACTRIS, så vel som norsk forskning, gjennom økt brukervennlighet. ACTRIS-Norge vil bidra til rask tilgjengeliggjøring av data om luftkvalitet/forurensning, samt ulike viktige klimaparametere.

Søkt beløp: 52,7 millioner kroner

NTNU (Trondheim), UiO, UiB, UiT, SINTEF AS

Norwegian NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Platform 2

Søknaden gjelder videreføring og oppgradering av en generisk infrastruktur innenfor strukturbestemmelse av biomolekyler med stor betydning også for grunnleggende kjemi, nanoteknologi og materialvitenskap. NMR-teknologi brukes til å bestemme strukturen og funksjonen til proteiner, naturlige produkter og syntetiske organiske molekyler, samt til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan molekyler samhandler med hverandre.

Søkt beløp: 115 millioner kroner

NTNU (Trondheim), UiO, SINTEF AS, USN

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III B

Søknaden gjelder videreføring og oppgradering av mikro- og nanolaboratoriet NorFab. Laboratoriene gir tilgang til både grunnleggende nanoteknologiske framstillingsprosesser og utvalgte avanserte prosesser og analyser. Laboratoriene brukes både til grunnforskning, innovasjon og produksjon for bedrifter. Norge har blitt verdensledende innenfor nanoteknologi og avanserte materialer, og NorFab har hatt en viktig rolle i dette.

Søkt beløp: 30 millioner kroner

PRIO (Oslo), UiO, SIPRI, Uppsala Universitet

Peace Science Infrastructure

Søknaden gjelder etablering av en ny infrastruktur med data om væpnede konflikter, terrorisme og politisk vold, samt om utviklingen av klimakrisen. Sentrale brukere er forskere, nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FNs utviklingsprogram, Verdensbanken og Verdens matprogram. Med denne infrastrukturen vil Norge få en unik datakilde som vil gi grunnlag for samarbeid på tvers av disipliner og mellom land og bidra til å kunne utvikle analyser om komplekse samfunnsforhold.

Søkt beløp: 62,3 millioner kroner

RISE PFI AS (Trondheim)

The NORwegian CELlulose laboratory

Søknaden gjelder etablering av en ny infrastruktur for forskning på produksjon og karakterisering av nanocellulose og nanocelluloseprodukter og er således relevant både for forskning på bioressurser og nanomaterialer. Prosjektet er næringsrelevant og innovativt, og nanocellulose er et felt Norge har potensiale til å være verdensledende på.

Søkt beløp: 26,3 millioner kroner

SINTEF AS (Trondheim), NTNU

Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling (TEMP)

Søknaden gjelder etablering av en state-of-the-art infrastruktur for studier av metallproduksjon, fra råmateriale, metallproduksjon, utslipp og resirkulering. Infrastrukturen retter seg mot en mer bærekraftig og sirkulær metallproduksjon.

Søkt beløp: 87,2 millioner kroner

SINTEF AS (Trondheim), NTNU, UiO

The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy II

Søknaden gjelder en utvidelse av et nasjonalt senter for transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Senteret har to noder (i Trondheim og Oslo) med en høyoppløselig TEM på hvert sted i tillegg til andre mikroskoper. Norge har blitt verdensledende innenfor nanoteknologi og avanserte materialer, og NORTEM har hatt en viktig rolle i dette.

Søkt beløp: 141 millioner kroner

SINTEF OCEAN AS (Trondheim), SINTEF AS, NTNU

Norwegian Test Center for Seaweed Cultivation and Utilization Technologies – RI SEAWEED

Søknaden retter seg mot etablering av en ny kunnskapsplattform for taredyrking. Satsing på lavtrofisk marin produksjon for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen er et prioritert område, både faglig og politisk sett. Det skal bygges opp to testfasiliteter, et sjøanlegg og et landbasert. Infrastrukturen er svært næringsrettet og med stort potensiale for å bidra til en innovativ næring.

Søkt beløp: 140 millioner kroner

SINTEF AS (Trondheim), Undervisningsbygg OSLO KF, SINTEF Energi, NTNU, HÖEGH EIENDOM AS, ENOVA SF, GK INNEKLIMA AS, OBOS BBL, BOLIGBYGG OSLO KF, STATSBYGG, AKERSHUS ENERGI VARME AS, SMART INNOVATION NORWAY AS, DRAMMEN EIENDOM KF,

IFE, SOLENERGI FUSen AS, ENTRO AS

Norwegian e-Infrastructure for energy-flexible and healthy buildings

Søknaden gjelder investeringer i infrastruktur rettet mot dataanalyser om bygningers energiforbruk og kvaliteten av inneklima. Søknaden vil gi nye databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren. Den vil også ha stor betydning for å utvikle bygningsmassens rolle i energisystemet framover, noe som er viktig for å nå klimamålene, samt gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer.

Søkt beløp: 40,3 millioner kroner

UiB (Vestland), NMBU, NTNU, UiO, UiT

ELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR

ELIXIR er en europeisk infrastruktur for biologiske data som koordinerer dataressurser for livsvitenskapene og tilbyr tjenester til forskning og industri knyttet til å finne, analysere og dele data. Infrastrukturen kan betegnes som en "infrastruktur-for-infrastrukturer" og har stor betydning for norsk livsvitenskap.

Søkt beløp: 190 millioner kroner

 

UiO (Oslo), USN, HVL, UiB

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates II

Søknaden gjelder investeringer i oppgradering av ATLAS- og ALICE-detektorene ved High Luminosity Large Hydron Collider (HL-LHC) ved CERN, samt eInfrastruktur for å få mest mulig ut av norsk deltakelse i ATLAS og ALICE. Søknaden vil sikre at norske forskningsmiljøer holder seg i forskningsfronten innenfor deler av høyenergifysikken. Det går årlig store midler til norsk CERN-medlemskap, og midler til denne søknaden trengs nå gitt tidsløpet til HL-LHC.

Søkt beløp: 102,6 millioner kroner

UiO (Oslo)

fourMs Lab Upgrade

Dette er en videreføring av en allerede eksisterende infrastruktur for studier av menneskelig bevegelse i et omsluttende multimedia-oppsett. Prosjektet vil støtte enda sterkere opp om tverrfaglighet enn infrastrukturen gjør i dag, ikke minst ved å knytte seg opp mot livsvitenskap.

Søkt beløp: 6,95 millioner kroner

UiO (Oslo), UiB, NTNU, OUS, UiT

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network Phase II (NALMIN-II)

Søknaden gjelder oppgradering og nyinvestering av NALMIN-infrastrukturen for avansert lysmikroskopi. Dette er en generisk infrastruktur i bredden av livsvitenskapene. Den søkte opprustingen trengs for å holde norske forskningsmiljøer i den internasjonale forskningsfronten. Infrastrukturen er knyttet til ESFRI-prosjektet EuroBioImaging.

Søkt beløp: 93,4 millioner kroner

UiO (Oslo), SIMULA, NORCE, UiB, UiA, SINTEF AS, UNINETT Sigma2, NTNU, UiT

Norwegian Artificial Intelligence Cloud

Dette er en e-infrastruktur som skal sikre at norske forsknings-, utdannings-, og innovasjonsaktører innenfor mange fagfelt vil få tilgang til nødvendig kompetanse og e-infrastruktur for kunstig intelligens. Denne infrastrukturen vil få stor betydning for at regjeringens mål om å ta i bruk kunstig intelligens kan nås i løpet av de neste årene.

Søkt beløp: 73,8 millioner kroner

UNINETT Sigma2 (Oslo), NTNU, UiO, UiB, UiT

E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for Science

Søknaden er en utvidelse av den nasjonale e-infrastrukturen for tungregning, datalagring og relaterte tjenester. Oppgraderingen som omsøkes her er sentral for Norge som en internasjonal konkurransedyktig forskningsnasjon, for forvaltning som benytter seg i stor grad av forskningsdata og i økende grad også for næringslivet.

Søkt beløp: 408,9 millioner kroner

(etter ny avtale om basisfinansiering vil søker redusere beløpet betydelig)

Slik er søknadene behandlet

I første runde av søknadsbehandlingen vurderer internasjonale fageksperter i hvilken grad forskningsinfrastrukturene vil kunne bidra til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Vurderingen til fagekspertene er rådgivende for Forskningsrådets videre behandling av søknadene.

I andre runde vurderer Forskningsrådets administrasjon infrastrukturenes nasjonale betydning slik den er definert i Områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og hvilken strategisk relevans infrastrukturene har ut fra norske forskningsprioriteringer.

En samlet innstilling blir deretter lagt frem for Forskningsrådets styre, som kvalitetssikrer søknadsbehandlingen og vedtar tildelingen.