Pressemeldinger

Planlagte endringer i departementsstrukturen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen har i statsråd i dag besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeri- og havminister Skjæran tar over styret av Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål. Han tar også over ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.

Senter for oljevern og marint miljøs oppgaver innenfor oljevern skal overføres til Kystverket fra 1. januar 2022, jf. Prop. 1 S (2021-2022). Samtidig overføres etatsstyringsansvaret for Senter for oljevern og miljø til Klima- og miljødepartementet.

Det tas sikte på at Kyst- og miljøavdelingen, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål, overføres til Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 1. januar 2022. Det vil bli lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag om overføring av budsjettmidler.

Når Stortinget har fattet de nødvendige budsjettvedtak, vil Statsministerens kontor fremme en kongelig resolusjon med forslag om endringer i departementsstrukturen og fordeling av ansvaret for lover. Inntil endringene i departementsstrukturen er formelt gjennomført, vil oppgavene som fiskeri- og havminister Skjæran skal ha ansvar for i Samferdselsdepartementet være en del av Samferdselsdepartementet.

Fiskeri- og havministeren overtar videre styret av Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet, og ansvaret for Ocean Space Centre fra næringsminister Jan Christian Vestre. Skjæran skal ha ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart.

Endringene skjer med virkning fra 22. oktober 2021 kl. 12.00, med mindre en annen dato er oppgitt.