Offisielt frå statsrådet 22. oktober 2021

I statsråd i dag vart det fremja forslag om ekstra utbetaling av bustønad som hjelp til å dekkje høge straumutgifter.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 22. oktober 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 5 (2021-2022)
Tilbaketrekning av Prop. 243 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)
(Nyheitssak)

Prop. 7 LS (2021-2022)
Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 8 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
(Nyheitssak)

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

 1. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar fra Samferdselsdepartementet:
  • styret av Kyst- og miljøavdelingen med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål, og
  • ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.
 2. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar styret av Maritim avdeling og ansvaret for prosjektet Ocean Space Centre fra statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran har videre ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart.
 3. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran og statsråd Jan Christian Vestre har forvaltningsansvar for lover i samsvar med fremlagte forslag.
  (Nyheitssak
 4. Følgende utnevnes til statssekretærer:
  • Professor Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet.
  • Fylkesråd Kristina Sigursdottir Hansen, statssekretær for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen, statssekretær for statsråd Odd Roger Enoksen i Forsvarsdepartementet.
  • Gruppeleder Aleksander Øren Heen, statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet.
  • Leder for politikk og samfunnsavdelingen, Gunn Karin Gjul, statssekretær for statsråd Bjørn Arild Gram i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Tjenesteleder, Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær for statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Ordfører John-Erik Vika, statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet.  
  • Statsadvokat Hans-Petter Aasen, statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Politisk rådgiver Erik Sandsmark Idsøe, statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet.

 5. Stillingene holdes åpne for statssekretærer som er ansatt i staten så lenge de er statsråder og statssekretærer. Dersom de er tilsatt i åremålsstilling, forskyves utløpet av åremålet med en periode tilsvarende den tid de har gjort tjeneste som statsråder eller statssekretærer.
 6. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 22. oktober 2021 kl. 12.00.
  (Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av beredskapsleder Christoffer Sandvik Engelsøy til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Anita Rolland Frölich Fuglesang til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Sander Gunnar Helle Tufte til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall.

Finansdepartementet
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endringer i kapitalkravsforordningen, og av forordning (EU) 2020/873 av 24. juni 2020 som endrer forordningene (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 som svar på covid-19-pandemien.