Plikt til å teste seg for covid-19 ved utvisning, utlevering og overlevering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår regler om at personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan pålegges undersøkelse for å avdekke om de er smittet med covid-19 eller tvangstestes i den forbindelse, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen.

Under covid-19-pandemien har politiet sett eksempler på at tvangsmessig uttransportering etter utlendingsloven kan bli forvansket av at mottakerland og transportører stiller krav om dokumentasjon på gjennomført covid-19-test. Tilsvarende gjelder i utleverings- og overleveringssaker.

-Det er uheldig om en utlending som har plikt til å forlate Norge, selv kan hindre gjennomføring av utsendelsen ved å nekte å la seg test mot covid-19, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Gjennomføring av covid-19-test er et lite inngripende tiltak, og det er viktig å få reglene på plass så raskt som mulig. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor lovforslagene på høring med tre ukers høringsfrist.

-Det er skadelig for tilliten til innvandringspolitikken dersom plikt til utreise kan treneres på denne måten. Det er også svært kostnads- og ressurskrevende når utlendingen av denne grunn blir sittende lenge på utlendingsinternatet på Trandum.I utleverings- og arrestordresaker kan testnekt i ytterste konsekvens føre til at en ettersøkt unndrar seg strafforfølgning eller soning i begjærende stat. Det er viktig å sikre at regelverket åpner for tiltak som hindrer dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).